Hållbarhetsstyrning och styrdokument

Pandox Fair Play 2.0 utgör grunden för hur Pandox integrerar hållbarhetsarbetet i verksamheten och hur företaget strategiskt styr och driver det operativa hållbarhetsarbetet.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den strategiska inriktningen av hållbarhetsarbetet och involveras alltid vid viktiga investeringsbeslut. Återrapportering till styrelsen sker halvårsvis via en styrelserapport samt årligen genom en muntlig presentation.

En hållbarhetskommitté, bestående av representanter från ledningsgruppen, sakkunniga samt Director of Sustainable Business, hanterar löpande frågeställningar och beslut rörande hållbarhetsarbetet. Under 2019 avhandlades exempelvis gröna hyresavtal som gör det möjligt för Pandox att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor även i Fastighetsförvaltning. Hållbarhetskommittén har också varit drivande i att skapa ett separat grönt investeringsprogram och inleda BREEAM-certifiering av samtliga fastigheter i Operatörsverksamhet.

Director of Sustainable Business rapporterar kontinuerligt utfallet av hållbarhetsarbetet till ledningsgruppen, bland annat genom rapporten Green Update varje kvartal.

Styrdokument

Under året har Pandox anslutit sig till FN:s Global Compact och företaget kommer årligen att externt avrapportera på framsteg i arbetet med att efterleva de tio principerna. Uppförandekoden för medarbetare och affärspartners bygger därför på de tio principerna i FN:s Global Compact. Pandox miljöpolicy slår fast de värderingar och riktlinjer Pandox har för miljöarbetet. Den omfattar bland annat energi­ och vattenkonsumtion, utsläpp och avfall. Försiktighetsprincipen är en del av miljöpolicyn och innebär att verksamheten proaktivt ska undvika miljörisker.

Resultatuppföljning

För att göra en korrekt nulägesanalys och prioritera rätt när det gäller aktiviteter och investeringar fortsatte Pandox under 2019 implementeringen av sitt nya datasystem med fokus på hållbarhetsdata såsom vatten­ och energiförbrukning. I slutet av året var samtliga av företagets hotell i Operatörsverksamhet samt Scandic och Nordic Choice i Förvaltningsverksamhet inkluderade i systemet. Det motsvarar cirka 50 procent av fastighetsportföljen. För 2020 är målet att samtliga hotell ska rapportera i systemet.

2019 gjordes betydande framsteg i arbetet med att integrera hållbarhet i hela värdekedjan. Det nya systemstödet har automatiserat uppföljning och möjliggjort analys för att värdera och prioritera mellan olika miljöinvesteringar. Det har också underlättat kunskapsspridning och identifiering av goda exempel. Datasystemet ligger även till grund för den analys som resulterade i det gröna investeringsprogram som ska rullas ut i Operatörsverksamhet under 2019– 2022.

Visselblåsarsystem

Pandox värdesätter och arbetar för en öppen kultur där anställda vågar rapportera om missförhållanden eller problem på arbetsplatsen så att de kan åtgärdas. Pandox har därför ett oberoende externt visselblåsarsystem som är tillgängligt för medarbetare och andra intressenter. Eventuella misstankar om oegentligheter eller avvikelser från Pandox policyer, kan rapporteras anonymt. Inkomna ärenden hanteras av Director of Sustainable Business. För mer information se Riktlinjer för Pandox visselblåsartjänst.