Pandox AB (publ) avyttrar butiksfastighet i Bryssel

29 dec, 2017, 16:00
Pandox har ingått avtal om avyttring av en butiksfastighet i anslutning till The Hotel Brussels, för cirka 34 MEUR, till en fastighetsfond förvaltad av BMO Real Estate Partners. Avyttringen förväntas ha en positiv effekt på EPRA NAV om cirka 4 MEUR, motsvarande cirka MSEK 40, i det fjärde kvartalet 2017.

Avyttringen sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 34 MEUR, vilket är cirka 4 MEUR högre än senaste marknadsvärdering. Pandox erhåller nettolikvid om cirka 34 MEUR. Affären slutförs och fastigheten överlåts den 29 december 2017. Butiksfastigheten, som inte är kärnverksamhet för Pandox, är uthyrd till Prada och ingår i affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Marknadsvärdet för Rörelsefastigheter redovisas endast i informationssyfte och ingår i EPRA NAV. Avyttringen förväntas ha en positiv effekt på EPRA NAV om motsvarande cirka MSEK 40 det fjärde kvartalet 2017.

Rörelsefastigheter redovisas till anskaffningsvärde minus avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Butikslokalen har ett lågt bokfört värde och avyttringen ger upphov till en reavinst i det fjärde kvartalet 2017 som i stort sett motsvarar det avyttrade värdet. Genom utnyttjande av skattemässiga underskottsavdrag förväntas Pandox kunna tillgodoräkna sig större delen av transaktionens värde.
  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2017, kl. 16:00 CET.


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se 

Om BMO Real Estate Partners
BMO Real Estate Partners is a specialist real estate investment manager firm with €6.4 billion of AUM (as at 30 September 2017) across core European markets, employing more than 140 staff, including more than 20 investment managers and over 25 asset managers overseen by a highly experienced and well regarded management team.