Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2016

3 maj, 2016, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

God underliggande tillväxt

Kvartalet januari – mars 2016

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 54 (51) MSEK. Minskningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppskattas till cirka 7 MSEK i det första kvartalet och cirka 40 MSEK för helåret 2016, effekten i det första kvartalet inräknad.
  • EBITDA uppgick till 350 (290) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 376 (374) MSEK.
  • Cash earnings uppgick till 235 (171) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2016

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0) 70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 klockan 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.