Pandox bokslutskommuniké 2009

10 feb, 2010, 09:44
Bokslutskommuniké 2009
  • Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten ökade trots en orolig omvärld till 446,4 Mkr vilket motsvarar en förbättring med 1,9 Mkr.
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 895,2 Mkr motsvarande en minskning på 2,3 procent. För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, uppgick minskningen till 7 procent mot föregående år.
  • Intäkter från de operativa verksamheter som Pandox driver minskade med 10,3 Mkr till 1 095,0 Mkr.
  • Resultat före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 252,5 Mkr (280,4). Resultatminskningen är hänförlig till en sämre hotellkonjunktur och att flera stora renoveringsprojekt genomförts under året.
  • Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 332,0 Mkr varav 79,5 Mkr hänför sig till realisationsvinster från avyttringar av aktier i hotellfastighetsbolaget HOST Hotels & Resorts Inc.
  • I maj tecknade Pandox ett avtal med Choice Hotels Scandinavia om att överta driften av Quality Park Hotel i Södertälje.
  • Den 1 september tillträdde Pandox som ny ägare till hotellfastigheten Vildmarkshotellet i Kolmården. Köpeskillingen uppgick till drygt 160 Mkr.

Den globala efterfrågan i hotellbranschen har minskat kraftigt sedan i slutet av 2008 som en följd av en orolig omvärld med en utbredd finanskris och en efterföljande lågkonjunktur. Generellt har intäkterna i Nordamerika och Europa minskat med knappt 18 procent medan de marknader som Pandox är representerade på är nedgången ca 10 procent. I denna besvärliga omvärld har Pandox hotellfastighetsportfölj presterat bättre. Den relativa minskningen uppgår till 7 procent för jämförbara enheter och justerat för valutakurseffekter. Drivkraften bakom den goda utvecklingen är en kombination av Pandox aktiva ägande, den goda kvaliteten på portföljen och affärsmodellen med en mix av hyresavtal och egen drift. Det är tillfredsställande att konstatera att flera av de större investeringar som Pandox genomfört de senaste åren uppvisar en positiv utveckling. Sammantaget ökar bolagets kassaflöde, om än marginellt, medan förvaltningsintäkterna minskar.

För ytterligare information:

Anders Nissen
VD Pandox AB 
+46 (0)8 506 205 50 
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se

Liia Nõu
CFO Pandox AB
+46 (0)8 506 205 80 
+46 (0)70 237 44 04 
liia.nou@pandox.se

Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 46 hotell, varav nio operativa verksamheter, med 11 100 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Schweiz, Bahamas och Kanada. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som Scandic, Hilton, InterContinental, Hyatt, Radisson BLU, Crowne Plaza, Holiday Inn, Clarion, First, Quality, Elite eller genom oberoende distributionskanaler.

Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.