Pandox AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2000

26 apr, 2000, 11:42
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för första kvartalet 2000 uppgick till 74,5 Mkr (64,2). Driftsöverskottet ökade med 8,2 Mkr till 59,2 Mkr (51,0). Ökningen är en effekt av ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal samt omförhandlade hyresavtal och tillskott från hotellfastigheter förvärvade under 1999.
Direktavkastning, justerat för köpta och sålda fastigheter, för perioden blev 9,9 % (9,4).
Finansnettot uppgick till -20,5 Mkr (-19,0).

Koncernens resultat efter skatt exklusive engångsintäkter har förbättrats med 5,6 Mkr och uppgick till 23,4 Mkr (17,8). Föregående år uppgick resultat efter skatt inklusive engångsintäkter, avseende försäljning av fastighet på 4,1 Mkr, till 21,9 Mkr.

Under perioden träffades överenskommelse med samtliga ägare i Hotellus International AB om att förvärva bolaget. Förvärvet har genomförts och Pandox kommer att konsolidera Hotellus fr o m andra kvartalet 2000. Pandox tillförs en portfölj av välkända hotellfastigheter belägna centralt i större hotellmarknader. Genom förvärvet av Hotellus skapas ett stort renodlat hotellfastighetsbolag med välkända varunamn och verksamhet i norra Europa. Förvärvet kommer att bidra till att stärka intäktsstrukturen och kassaflödet. Som ett led i den internationella expansionen har bolagets firma ändrats till Pandox AB.

- "År 2000 blir ett bra hotellår. Vår bedömning är att tillväxten i marknaden fortsätter med en ökning av intäkten per rum med minst 2-3 %. I Stockholm, där Pandox numera äger nio hotell med ca 1.850 rum, bedömer vi att ökningen blir större. Londonmarknaden ligger kvar på en hög nivå och marknaderna i Belgien, Köpenhamn och Tyskland växer.", säger Anders Nissen VD för Pandox AB.

Prognos 2000
Resultatet efter skatt beräknas för år 2000, inklusive Hotellus med nio månader, uppgå till 140 Mkr. Detta motsvarar ett resultat per aktie om kr 6,24 (5,21) och ett kassaflöde per aktie om kr 9,15 (7,94) beräknat på genomsnittligt antal aktier.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.