Pandox AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2000

28 aug, 2000, 11:48
Regulatoriskt pressmeddelande
Bolagets intäkter, med Pandox sex månader och Hotellus tre månader, uppgick första halvåret 2000 till 216,3 Mkr (129,8). Driftsöverskottet ökade med 71,8 Mkr till 174,7 Mkr (102,9). Ökningen är en effekt av förvärvet av Hotellus samt en hög förädlingstakt i portföljen, ca 7,8 procent.

Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,4 (9,4) procent.
Finansnettot uppgick till -62,6 Mkr (-37,9).

Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 44,8 Mkr och uppgick till 80,4 Mkr (35,6).
Pandox har i samband med konsolideringen av Hotellus beslutat att ändra avskrivningsprocenten på byggnad till 1 (1,5) procent. Motivet är främst hotellfastighetsportföljens kvalitet avseende fysisk standard, storlek och varunamn. Den nya avskrivningsprocenten förväntas ge en mer rättvis bild av bolagets resultat. Periodens resultat har påverkats positivt av förändringen av avskrivningsprocenten med 8,2 Mkr.

Under rapportperioden har Hotellusförvärvet genomförts och integration pågår. Hotellus konsolideras f r o m andra kvartalet 2000.
- "Pandox fortsätter växa i resultat och kassaflöde och beräknas för sjätte året i följd att öka kassaflödet per aktie med mer än 20 procent. Förvärvet av Hotellus ökar dessutom våra tillväxtmöjligheter då de flesta hotellmarknader i Europa ligger efter Sverige i hotellkonjunkturcykeln", säger Anders Nissen VD för Pandox AB.

Prognos 2000
Resultatet efter skatt för år 2000, inklusive Hotellus med nio månader, beräknas uppgå till 175 miljoner kronor. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 7,80 kronor (5,21) och ett kassaflöde per aktie om 10,23 kronor (7,94), beräknat på genomsnittligt antal aktier.

Bifogas: Delårsrapport i sin helhet.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.