PRESSMEDDELANDE 19 februari 2014 - Bokslutskommuniké 2013

19 feb, 2014, 11:12
Bokslutskommuniké 2013

  • Den 1 december 2013 förvärvade Pandox AB (publ) resterande 50 procent av Norganikoncernen. Norganikoncernen redovisas efter förvärvet som ett helägt dotterbolag till Pandox AB (publ).
  • Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter, inklusive 50 procent av resultatandel i intressebolaget Norgani för 11 månader, uppgick till 639,7 Mkr (664,5), en minskning med 3,7 procent. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre intäkter till följd av omfattande kapacitetsuttag i enlighet med bolagets investeringsplan, samt ökade finanskostnader.
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 997,4 Mkr (960,6). För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, är förvaltningsintäkterna närmast oförändrade jämfört med föregående år.
  • Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 285,6 Mkr (1 156,0). För jämförbara enheter ökade intäkterna med 2,9 procent. Ökningen förklaras framförallt av att The Hotel, Brussels under sista kvartalet drivits med full kapacitet, samt ett starkt år av Hyatt Montreal som under 2012 påverkades negativt av en strejk.  
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter men inklusive resultatandel Norgani, uppgick till 389,1 Mkr (435,2).
  • Pandox förvaltar en hotellfastighetsportfölj som består av 120 hotell med 25 000 rum och en kongressanläggning. Verksamhet drivs i tio länder och 59 orter under 19 olika varunamn. Sedan den 1 december 2013 heläger Pandox AB samtliga hotellfastigheter samt ett förvaltningsuppdrag åt en av ägarna.

Rapporteringen i denna bokslutskommuniké inkluderar de 47 hotell som helägts av Pandox under hela 2013, samt 11 månaders resultatandel avseende de resterande 72 hotellen och en kongressanläggning enligt kapitalandelsmetoden. I december månad redovisas de 72 hotell samt kongressanläggningen såsom helägda av Pandox.

För jämförbarhet presenteras även en sammanslagen proforma resultaträkning för Pandox- och Norganikoncernen för helår 2013 och 2012.

Den amerikanska ekonomin visade tydliga tecken på förbättring under 2013 med bland annat stigande bopriser och en stärkt arbetsmarknad. I slutet av året var arbetslöshets-siffran nere på 7 procent, vilken kan jämföras med toppen på 10 procent i oktober 2009. Flertalet bedömare menar att USA står inför en fortsatt stabil utveckling 2014-2015 och att en stabil årlig tillväxt är att vänta. Kinas tillväxt har stabiliserats på en hög nivå och övriga tillväxtmarknader väntas få draghjälp från en generellt förbättrad omvärlds-situation.

Euroområdets ekonomi lämnade recessionen före sommaren 2013 men återhämtningen har sedan dess varit trög och tillväxten har inte tilltagit någon särskild utsträckning. Den ekonomiska tillväxten drivs mest av utvecklingen i Tyskland, men även i de skuldtyngda länderna Irland, Portugal, Grekland och Spanien har utvecklingen förbättrats tydligt.

Också antalet finanspolitiska åtstramningar har blivit färre, vilket bådar gott. Flera utmaningar kvarstår dock fortfarande.

2013 har varit ett lågkonjunkturens år för svensk ekonomi men visar nu flera tecken på att BNP-tillväxten kommer att tillta när tillverkningsindustri och export vänder upp och hushållens starka ekonomi ger god köpkraft. Risken för inflation verkar begränsad och arbetsmarknaden bedöms som relativt stabil. Makrobedömare spår en tillväxt över 3 procent för 2014 och kronkursen, som redan idag är historiskt stark, förväntas stärkas ytterligare. Även Danmark, som länge varit tyngd av lågkonjunktur och sjunkande bostadspriser, går mot ljusare tider. Bostadspriserna har börjat stiga och den ekonomiska aktiviteten ökar framförallt i Köpenhamn. Återhämtningen går dock långsamt och tillväxtkraften är fortsatt relativt svag.

Norsk ekonomi förefaller ha dämpats till följd av främst fallande huspriser, minskande bygg- och oljeinvesteringar samt generellt en ihållande dämpad efterfrågan från hushållen. Till detta kommer en alltför stark kronkurs som varat över en längre tid vilket sammantaget bidrar till att hämma landets BNP-tillväxt och prognosen för 2014 skrivs ned till omkring 1,5 procent.

Liksom tidigare är de finska utsikterna de dystraste i Norden. Eurozonens långsamma utveckling, svackan i rysk ekonomi och höjda skatter tynger den exportberoende ekonomin. BNP krympte under 2013 för andra året i rad och fortfarande saknas tillväxtmotorer i ekonomin.


Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.

För ytterligare information:

Anders Nissen, VD Pandox AB, +46 708 46 02 02, anders.nissen@pandox.se

Liia Nõu, CFO Pandox AB, +46 70 237 44 04, liia.nou@pandox.se

Dokument