Försiktig optimism

Hotellmarknadens återhämtning under 2022 var både snabbare och starkare än vad vi vågade hoppas på när året började. Efter en svag start på grund av coronarestriktioner vände efterfrågan upp med kraft när dessa avvecklades. Nu, tre kvartal senare, är RevPAR i Pandox portfölj i stort sett tillbaka på nivåer före pandemin (nominellt), dock med den skillnaden att snittpriserna är högre och beläggningen något lägre. Vi kan återigen konstatera att hotellmarknaden visat prov på sin förmåga att övervinna svåra kriser.

9 februari 2023

För Pandox ledde hotellmarknadens starka återhämtning till en kraftig resultatförbättring både för helåret och det fjärde kvartalet. För jämförbara enheter ökade nettoomsättning och totalt driftnetto med 66 respektive 58 procent 2022 jämfört med 2021. För det fjärde kvartalet var ökningen 54 respektive 44 procent. Justerat för statliga stöd var vårt totala driftnetto 2022 endast något lägre än 2019.

Högre fastighetsvärdering trots stigande direktavkastningskrav
Oron på räntemarknaden har lett till högre finansieringskostnader, vilket också skapat ett visst tryck uppåt på direktavkastningskraven i hotellfastighetsmarknaden. Men kombinationen av direktavkastningskravens högre ingångsnivå och ökade kassaflöden har så här långt begränsat den negativa värdeeffekten för Pandox.

Normaliseringen av hotellmarknaden har under året reflekterats i högre värderingar av våra fastigheter. Detta till följd av ett högre förväntat kassaflöde med uthålligt högre snittpriser, som vägt tyngre än ökade direktavkastningskrav. För hela fastighetsportföljen ökade det genomsnittliga direktavkastningskravet med 0,14 procentenheter till 5,74 procent vid utgången av 2022 jämfört med samma tidpunkt 2021. Mätt från årsskiftet 2019, innan pandemin, har det genomsnittliga direktavkastningskravet ökat med 0,18 procentenheter.

Det är värt att betona att vi enbart har bankfinansiering och att vi har en god dialog med våra långivare om kommande refinansieringar. Utvecklingen i räntemarknaden innebär dock att Pandox räntekostnader kommer att öka ytterligare under 2023.

Opportunistiska förvärv och avyttringar
Turbulensen på fastighetsmarknaden har skapat affärsmöjligheter för Pandox, som vi valt att utnyttja genom förvärv av NH Brussels Louise i Belgien och DoubleTree by Hilton Bath i Storbritannien för totalt motsvarande cirka 900 MSEK. För den förstnämnda fastigheten har vi tecknat ett nytt hyresavtal med Citybox som träder i kraft 2024 efter genomförd renovering. Den andra fastigheten är redan välinvesterad och har god potential att ta ytterligare marknadsandelar. Vi har också frigjort kapital genom avyttring av InterContinental Montreal i Kanada (per 1 februari 2023), Mora Hotell & Spa i Sverige och Scandic Kajanus i Finland för totalt motsvarande cirka 790 MSEK. Det är medel som vi bedömer kan återinvesteras i nya projekt till högre avkastning.

Ytterligare potential i vissa efterfrågesegment
Under 2022 var inhemsk fritidsefterfrågan genomgående stark samtidigt som inhemsk affärsefterfrågan förbättrades väsentligt i takt med att året förlöpte. Viss internationell efterfrågan saknas dock fortfarande och det finns därmed potential till förbättring. Det gäller också större möten och mässor som tar längre tid att planera in och fylla upp. Avvecklade covid-19-restriktioner i Kina bör också kunna leda till ökat kinesiskt resande till Europa, framförallt under andra halvåret 2023. Det gynnar i synnerhet större klassiska turistmål och storstäder men också flygplatshotell vid större flygplatser.

Försiktigt positiv syn på 2023
Baserat på Pandox storlek, data, insikter och engagerade medarbetare, som drivs av att skapa värde för både Pandox och dess partners, står vi starka på hotellfastighetsmarknaden. Med övervägande rörliga intäkter, vilket normalt erbjuder ett skydd mot ökade rörelsekostnader och högre räntor, har vi en attraktiv affärsmodell. Därutöver ger vår goda finansiella ställning och starka kassaflöde oss frihet att vara opportunistiska när det gäller investeringar och förvärv. Vi är också öppna för att sälja hotellfastigheter om priset är rätt och därigenom frigöra ytterligare kapital som kan återinvesteras i nya projekt med högre potential till värdeskapande.

Vi har en försiktigt optimistisk syn på hotellmarknaden 2023 baserat på omvärldsförväntningar om att konjunkturnedgången kan bli mildare än befarat och att vi redan 2024 kan se ekonomisk tillväxt igen. Det finns fortsatt återhämtningspotential i affärsresande och internationellt resande. Den största risken är fortsatt direkta och indirekta effekter från kriget i Ukraina.
Mot bakgrund av hotellmarknadens återhämtning samt Pandox starka kassaflöde och stabila finansiella ställning, föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 460 MSEK.