Kommuniké från årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) den 10 april 2024

10 apr, 2024, 12:30
Regulatoriskt pressmeddelande

Pandox har idag den 10 april 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2023 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,00 kronor per aktie och att återstående vinstmedel efter utdelning ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 12 april 2024.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Christian Ringnes, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Jon Rasmus Aurdal, Jeanette Dyhre Kvisvik, Jakob Iqbal och Ulrika Danielsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 677 500 (4 542 000) kronor, fördelat enligt följande: 890 000 (865 000) kronor till styrelsens ordförande, 680 000 (660 000) kronor till styrelsens vice ordförande och 468 500 (455 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 52 500 (51 000) kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 165 000 (160 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 82 500 (80 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet, 165 000 (160 000) kronor till ordföranden i finansutskottet och 82 500 (80 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i finansutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde beslutade styrelsen om omval av Bengt Kjell som styrelsens vice ordförande.

Valberedning inför årsstämman 2025

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Pandox per den 31 juli 2024.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Bemyndigande att återköpa och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som koncernchef Liia Nõu höll vid årsstämman finns även tillgänglig på Pandox webbplats, www.pandox.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50

Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2024 klockan 12:30 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 900 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Hyresavtal, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Egen drift, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.