Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2022

15 jul, 2022, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Stark resultatutveckling

April–juni 2022

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 858 (568) MSEK, vari ingår statliga stöd om 68 (2) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (470) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 238 (10) MSEK, vari ingår statliga stöd om 88 (98) MSEK
 • EBITDA uppgick till 970 (447) MSEK, en ökning med 117 procent
 • Cash earnings uppgick till 647 (162) MSEK, motsvarande 3,51 (0,88) SEK per aktie
 • Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 388 (-105) MSEK respektive 632 (24) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 251 (-4) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
 • Periodens resultat uppgick till 1 372 (-6) MSEK, motsvarande 7,45 (0,04) SEK per aktie
 • Den 10 juni 2022 meddelade Pandox och Scandic en förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter i Norden

Januari–juni 2022

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 1 492 (1 122) MSEK, vari ingår statliga stöd om 68 (12) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 26 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 1 304 (932) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 25 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 189 (-70) MSEK, vari ingår statliga stöd om 105 (142) MSEK
 • EBITDA uppgick till 1 438 (797) MSEK, en ökning med 80 procent
 • Cash earnings uppgick till 828 (247) MSEK, motsvarande 4,48 (1,37) SEK per aktie
 • Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 667 (-456) MSEK respektive 1 562 (351) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 381 (3) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
 • Periodens resultat uppgick till 2 416 (30) MSEK, motsvarande 13,12 (0,18) SEK per aktie

  
Kommentar från vd Liia Nõu

Stark tillväxt i intäkter och driftnetto
Hotellmarknaden utvecklades mycket starkt i det andra kvartalet med stigande beläggningsgrader och högre snittpriser på samtliga Pandox marknader. Den starka utvecklingen förklarades dels av en fortsatt normalisering av resandet med en ökad underliggande efterfrågan, dels av uppdämd efterfrågan efter pandemin, framförallt i fritidssegmentet.

För jämförbara enheter ökade Pandox totala nettoomsättning och totala driftnetto med 99 procent respektive 84 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 64 (29) respektive 65 (20) procent i det andra kvartalet. I juni enskilt uppgick beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet till cirka 69 (36) respektive 76 (26) procent. Bidraget från omsättningsbaserade hyror ökade och uppgick till cirka 258 (51) MSEK. Hyresgästernas finansiella ställning förbättrades och uppskjutna hyror minskade till 537 MSEK jämfört med 558 MSEK i det första kvartalet.

Viktig hyresförlängning och affärsfokuserad organisation
Pandox förlängde under det andra kvartalet hyresavtalen för 15 hotellfastigheter i Norden med Scandic. Förlängningen inkluderar ett gemensamt investeringsprogram om cirka 700 MSEK för produktutveckling, ompositionering och ökad gästkomfort. Det är en viktig milstolpe som visar att hyresmodellen fungerar och att det finns starka incitament för både fastighetsägare och hyresgäst att arbeta långsiktigt med ett gemensamt affärsmässigt perspektiv.

Pandox har under kvartalet också ytterligare förstärkt organisationens affärsfokus och jag är glad över att ha rekryterat Tobias Ekman som ny affärsområdeschef för fastighetsförvaltning i Norden. Tobias har lång erfarenhet från ledande roller i hotellbranschen. Han börjar den 1 september och blir då en del av Pandox koncernledning. Vi har därmed ett mycket starkt team med omfattande hotell- och fastighetskompetens på plats när vi nu går in ett nytt marknadsskede.

Konsekvent finansieringsstrategi…
Pandox har två finansieringskällor; eget kapital samt banklån med säkerhet i underliggande fastighet. Vi har ingen marknadsfinansiering i form av obligationslån.

Pandox finansieringsmodell bygger på långsiktiga relationer med banker och aktieägare och har varit densamma sedan företaget bildades. I det andra kvartalet har Pandox ökat antalet långivare från 11 till 13 med Swedbank och AMF Tjänstepension AB som nya långivare. Totalt har Pandox under kvartalet refinansierat lån till ett värde av motsvarande cirka 4 570 MSEK, varav majoriteten med löptid mellan 3–4 år och med stabil kreditmarginal. Under pandemin upplevdes hotellfastigheter som tillgångsklass som mer riskfyllda jämfört med andra fastighetsslag, vilket ledde till att löptiderna blev kortare och kreditmarginalerna högre i de refinansieringar som då gjordes. När kassaflödet nu förbättras är refinansieringar till längre löptider möjliga att göra igen.

…och god finansiell flexibilitet
Pandox har en stabil finansiell ställning. Per 30 juni 2022 var belåningsgraden 47,8 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 4 091 MSEK. Pandox belåningsgrad har pendlat mellan 46,0 respektive 50,8 procent sedan börsintroduktionen 2015. De kvartalsvisa utfallen har konsekvent legat i den nedre delen av det finansiella målintervallet om 45–60 procent. Belåningsgraden är dessutom lägre jämfört med före pandemin, vilket är ett resultat av en väl fungerande affärsmodell och en god förmåga att hantera risk.

Bra utgångsläge inför kommande kvartal
En stor del av Pandox intäkter är rörliga vilket normalt sett erbjuder ett skydd mot både ökade kostnader och högre räntor. Vi har därmed ett bra utgångsläge inför kommande kvartal när det gäller tillväxt och lönsamhet. En god finansiell ställning och ett starkt kassaflöde möjliggör också fortsatta investeringar i befintlig portfölj och kompletterande förvärv. Med stigande kostnader för insatsvaror och dyrare finansiering fokuserar vi framförallt på investeringsprojekt och förvärvsobjekt där potentialen till värdeskapande är högt. Vårt fokus är lönsam tillväxt och det finns också möjligheter att ytterligare optimera portföljen genom selektiva avyttringar om priset är rätt.

Vår bedömning är att förutsättningarna för Pandox att visa god tillväxt i intäkter och resultat 2022 är goda.

Liia Nõu, vd
 

Presentation av delårsrapporten
Pandox presenterar delårsrapporten för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 15 juli kl. 14:00 CEST. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

För att följa webcasten, gå till https://tv.streamfabriken.com/pandox-q2-2022

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 319 84 884
US: +1 412 317 6300
Pinkod: 1545315#

Bilaga: Delårsrapport januari–juni 2022

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se