Kommuniké från årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) den 12 april 2021

12 apr, 2021, 09:45
Regulatoriskt pressmeddelande

Pandox har idag den 12 april 2021 hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2020 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Christian Ringnes, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Jon Rasmus Aurdal, Jeanette Dyhre Kvisvik och Jakob Iqbal omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Patrik Adolfson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 780 000 kronor, fördelat enligt följande: 820 000 kronor till styrelsens ordförande, 620 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 410 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i finansutskottet och 75 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i finansutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet avser styrelsen besluta om omval av Bengt Kjell som styrelsens vice ordförande.

Valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Pandox per den 31 juli 2021.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom mindre språkliga justeringar utan saklig ändring görs och en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ytterligare information från årsstämman

Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02 
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04            
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40             

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2021 klockan 09:45 CEST.                    
 

Om Pandox        
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se