Pandox har mottagit beslut från Skatteverket avseende koncernens internprissättning

19 dec, 2019, 13:15
Pandox AB (publ) (”Pandox” eller ”Bolaget”) har mottagit beslut från Skatteverket avseende koncernens internprissättning.

Pandox internprissättning skiljer sig inte från branschen i övrigt. Skatteverket är dock av uppfattningen att vinstallokeringen inte ska ske till det land där verksamheten bedrivs utan i moderbolagets land, dvs. Sverige. Pandox vidhåller att koncernens bolag följer och har följt gällande rätt för internprissättning och beskattning i de länder där koncernens bolag är verksamma och kommer att överklaga beslutet. Pandox vill betona att koncernens bolag betalar och har betalat skatt i respektive jurisdiktion till en skattesats som är jämförlig med den svenska.

Pandox har beviljats anstånd från Skattemyndigheten med anledning av osäkerheten kring utgången av ärendet. Pandox bedömer att möjligheterna till beslut till bolagets fördel i högre instans är goda.

Om Skatteverket skulle vinna framgång med sin inställning i domstol är Pandox bedömning att effekten för bolagets del är begränsad då Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med samtliga länder som höjningen är hänförlig till, vilket därmed borde undanröja dubbelbeskattningen för Pandox del. Förutsatt att eliminering av dubbelbeskattning sker beräknas den maximala effekten uppgå till ett skattetillägg på cirka 53 MSEK.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2019, kl. 13:15 CET.

   
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 155 hotell med cirka 34 700 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm.
www.pandox.se