Pandox AB (publ) har slutfört förvärv av 18 hotellfastigheter i Tyskland

4 jan, 2016, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox förvärv av 18 hotellfastigheter i Tyskland, som offentliggjordes den 5 december 2015, har slutförts. Förvärvet stärker Pandox position på den viktiga tyska marknaden.

Slutgiltig köpeskilling uppgår till 400 MEUR, motsvarande cirka 3 654 MSEK på skuldfri basis inklusive minoritetsandel.

Pandox konsoliderar de förvärvade hotellen till 100 procent samt redovisar dessa under affärssegmentet Fastighetsförvaltning, med angivande av minoritetsandel på konsoliderad nivå i balansräkningen per den 31 december 2015, samt i resultaträkningen från och med den 1 januari 2016.

Förvärvet förväntas öka Pandox hyresintäkter med motsvarande cirka 250 MSEK och cash earnings med motsvarande cirka 150 MSEK under 2016, baserat på aktuell valutakurs vid årets slut 2015.

Den förvärvade hotellfastighetsportföljen omfattar 18 hotell med 3 415 rum i 12 tyska städer. Hotellen kommer att marknadsföras under varumärket Leonardo Hotels och ligger i internationella städer som Frankfurt, Düsseldorf och Hamburg med en hög andel internationella gäster, samt regionstäder som Köln, Hannover och Mönchengladbach med en hög andel regional efterfrågan, vilket totalt sett skapar en god efterfrågebalans.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 5 december 2015, där förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)70 237 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016 klockan 08:00 CET.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se