Pandox AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2002

26 aug, 2002, 17:12
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för första halvåret 2002 minskade med 1,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 279,9 (284,3) Mkr. Avvikelsen förklaras av en svagare hotellmarknad samt intäktsbortfall från sålda fastigheter. För jämförbara enheter minskade intäkterna 2,5 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 232,3 (237,0) Mkr. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, blev 9,5 (9,7) procent.
Finansnettot uppgick till 86,2 Mkr (-89,7).
Koncernens resultat före skatt, exklusive engångsintäkter, uppgick till 97,4 (102,7) Mkr vilket är en minskning med 5,3 Mkr. Kassaflödet uppgick till 129,4 (129,8) Mkr.
 
"Pandox strategi har haft avsedd effekt. Kombinationen av aktivt ägande, god kvalitet på hotellfastighetsportföljen och ett utvalt marknadssegment har begränsat nedgången i intäkter och resultat medan kassaflödet ligger i nivå med föregående år " säger Anders Nissen, VD Pandox AB.
 
Utsikter
Hotellkonjunkturen i Pandox marknadsområde är fortsatt svår att prognostisera på grund av osäkerheten i omvärlden. Efter den kraftiga nedgången under hösten 2001 har hotellmarknaden nu gått in i ett mer normalt lågkonjunkturmönster.
Pandox fokuserade strategi, utvalda marknadssegment och höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen skapar dock fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget.
Pandox resultat efter de första sex månaderna ligger i linje med tidigare lämnad helårsprognos vilket innebär att prognosen om ett resultat, före skatt och exklusive engångsintäkter om 200 Mkr står fast.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.