Delårsrapport januari - september 1999

22 okt, 1999, 11:13
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för nio månader 1999 uppgick till 196,0 Mkr (170,6). Driftsöverskottet ökade med 20,2 Mkr till 156,6 Mkr (136,4). Ökningen är främst beroende på under 1998 och 1999 förvärvade hotellfastigheter samt genomförd bearbetning av dessa enligt Pandoxmodellen. Den fortsatt starka hotellkonjunkturen har dessutom resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal.
Justerad direktavkastning för perioden blev 9,4% (9,2).
Finansnettot uppgick till -57,1 Mkr (-52,8).
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 11,8 Mkr och uppgick till 59,0 Mkr (47,2). I periodens resultat ingår reavinst från försäljning av fastighet med 4,1 Mkr (3,5).
Under perioden har fyra fastigheter förvärvats och en sålts. I januari tillträddes hotellfastigheten Provobis Star Hotel Lund, i april Scandic Hallandia i Halmstad, i juli First Hotel Grand i Borås och under september träffades avtal om förvärv av Quality Hotel Nacka (f.d. Fogg´s Hotel) med tillträde den första oktober 1999. Hotellfastigheten Hotell Bohème i Göteborg med 52 rum har avyttrats med en reavinst på 4,1 Mkr.
- "Hotellmarknaden har under rapportperioden fortsatt att förbättras. De senaste rapporterna om ökad tillväxt i riket kommer att förstärka efterfrågan av hotelltjänster. Vår bedömning är att 1999 blir ett rekordår för hotellboende och att förutsättningarna för år 2000 är fortsatt goda. Pandox bedömning är att denna tillväxt inte kommer att fördelas jämnt över hela hotellmarknaden, utan det kommer att krävas ett antal betydelsefulla förutsättningar för att få del av den väntade marknadstillväxten. Faktorer som kommer att spela stor roll är hotellets läge, storlek samt varunamn och management, kriterier som väl uppfylls av Pandox portfölj,", säger Anders Nissen VD för Pandox Hotellfastigheter AB.

Prognos 1999
Med nuvarande hotellfastighetsbestånd beräknas resultatet efter skatt för 1999, inklusive reavinst, uppgå till 80 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten beräknas uppgå till 117 Mkr vilket motsvarar 7,80 kronor per aktie.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk