Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2022

27 okt, 2022, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Ett starkt resultat i en stark hotellmarknad

Juli–september 2022

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 967 (652) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 866 (553) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 45 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 193 (22) MSEK
 • Statliga stöd om 48 (7) MSEK ingår i intäkter Fastighetsförvaltning och 37 (15) MSEK i driftnetto Operatörsverksamhet. Ytterligare stöd avseende covid-19 kommer inte att erhållas
 • EBITDA uppgick till 1 037 (550) MSEK, en ökning med 89 procent
 • Cash earnings uppgick till 720 (270) MSEK, motsvarande 3,90 (1,45) SEK per aktie
 • Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 585 (-9) MSEK respektive 815 (202) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till -49 (57) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
 • Periodens resultat uppgick till 1 687 (321) MSEK, motsvarande 9,16 (1,73) SEK per aktie
 • Under det tredje kvartalet har Pandox förvärvat NH Brussels Louise för 35 MEUR och DoubleTree by Hilton Bath för 40 MGBP samt tecknat avtal om avyttring av InterContinental Montreal för 80 MCAD. Därutöver har Scandic Kajanus avyttrats för 1,7 MEUR

 

Januari–september 2022

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 2 459 (1 774) MSEK, vari ingår statliga stöd om 116 (18) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 31 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 2 170 (1 485) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 33 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 382 (-48) MSEK, vari ingår statliga stöd om 141 (156) MSEK
 • EBITDA uppgick till 2 476 (1 347) MSEK, en ökning med 84 procent
 • Cash earnings uppgick till 1 549 (517) MSEK, motsvarande 8,39 (2,81) SEK per aktie
 • Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 1 252 (-465) MSEK respektive 2 377 (553) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 332 (60) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
 • Periodens resultat uppgick till 4 103 (351) MSEK, motsvarande 22,28 (1,91) SEK per aktie


Kommentar från vd Liia Nõu

Stark tillväxt i restriktionsfritt kvartal
Det tredje kvartalet 2022 var det första kvartalet sedan 2019 utan betydande pandemirestriktioner. Hotellmarknaden har nu återgått till ett mer eller mindre normalt säsongsmönster och en normal affärsmix. RevPAR är tillbaka på förpandemisk nivå framförallt drivet av ett högre snittpris. För de första nio månaderna 2022 var RevPAR i Europa cirka 1 procent* högre än motsvarande period 2019, med ett snittpris som var cirka 16 procent högre och en beläggningsgrad som var cirka 5 procentenheter lägre än 2019. Hotellefterfrågan är brett förankrad och affärs- och gruppresandet har ökat.

Den starka marknadsåterhämtningen växlade ut i stark tillväxt och lönsamhet för Pandox. För jämförbara enheter ökade nettoomsättning och driftnetto med 78 respektive 84 procent i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Omsättningsbaserade hyror ökade till cirka 378 (147) MSEK.

Stark finansiell ställning
Den finansiella utvecklingen var genomgående stark med ökat driftnetto, positiva orealiserade värdeförändringar för fastigheter och derivat samt positiva valutakurseffekter.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter i kvartalet förklaras av starkare kassaflöden som en effekt av hotellmarknadens återhämtning, vilket mer än väl kompenserade för ökade direktavkastningskrav. Det finns en risk att högre finansieringskostnader kommer leda till högre direktavkastningskrav, men detta har ännu inte gett avtryck i transaktionsmarknaden för hotellfastigheter.

Trots erlagd köpeskilling för två förvärv om motsvarande cirka 878 MSEK sjönk belåningsgraden till 47,1 procent. Det är värt att betona att Pandox enbart har bankfinansiering och att vi har en god dialog med våra långivare om kommande refinansieringar. Den senaste tidens utveckling i räntemarknaden betyder att Pandox räntekostnader kommer att öka gradvis under 2023.

Uppskjutna hyror minskade till 352 MSEK i det tredje kvartalet jämfört med 537 MSEK i det andra kvartalet. Merparten av hyresavtalen har nu återgått till fakturering i förskott enligt ursprungliga villkor.

Hög affärsaktivitet
Basen i Pandox strategi är aktivt ägande och långsiktig utveckling av hotellfastigheter. Vi ser också möjligheter att utmana oss själva när det gäller enskilda hotellfastigheters plats i portföljen. Vi är inte främmande för att avyttra hotellfastigheter när priset är rätt. Avtalet om försäljning av InterContinental Montreal i Kanada för 80 MCAD är ett bra exempel där vi återinvesterar kapitalet i lönsam tillväxt i Europa.

När det gäller förvärv ser vi för närvarande störst möjligheter i Operatörsverksamhet och vi har i det tredje kvartalet slutfört förvärv av NH Brussels Louise i Belgien och DoubleTree by Hilton Bath i Storbritannien. Hotellet i Bath är fullinvesterat med god potential att optimera driften och ta ytterligare marknadsandelar. För NH Brussels Louise utvärderar vi för närvarande lämpliga alternativ för hur hotellet bäst kan positioneras och nå sin fulla potential. I båda dessa fall ser vi en stabiliserad direktavkastning som väl förväntas kompensera för marknadens ökade direktavkastningskrav. Generellt utvärderar vi löpande förändringar i kostnadsnivån i våra investeringar för att säkerställa rätt prioriteringar och en god avkastning.

Bra utgångsläge i en mer osäker tid
Vår bedömning är att de pandemirelaterade finansiella effekterna nu är över och att hotellmarknaden mer eller mindre har återgått till ett nytt normalläge. RevPAR är på samma nivå eller högre än 2019 på de flesta marknader och efterfrågemixen är relativt balanserad. Långväga internationellt resande och större möten och kongresser har dock fortfarande en bit kvar upp till 2019 års nivåer. Stigande inflation och högre energipriser har så här långt inte satt något tydligt negativt avtryck i hotellefterfrågan.

I Fastighetsförvaltning är det hyresgästerna som själva bär kostnaderna för energi och högre energipriser har därför ingen direkt påverkan på Pandox. I Operatörsverksamhet har effekterna av högre energipriser hittills varit begränsade, men de förväntas öka från och med det första kvartalet 2023.

Med övervägande rörliga intäkter, vilket normalt erbjuder ett skydd mot både ökade kostnader och högre räntor, har Pandox en stark position. Vår goda finansiella ställning och starka kassaflöde ger oss frihet att vara opportunistiska när det gäller investeringar och förvärv. Vi är öppna för att sälja hotellfastigheter om priset är rätt och därigenom frigöra ytterligare kapital som kan återinvesteras i nya projekt med hög potential till värdeskapande.

Liia Nõu, vd

 

* Källa: STR

 

Presentation av delårsrapporten
Pandox presenterar delårsrapporten för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 27 oktober 2022 kl. 08:30 CEST. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

 

För att följa webcasten, gå till https://ir.financialhearings.com/pandox-q3-2022    

 

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

 

SE: +46 8 566 427 03
UK: +44 333 300 90 30
US: +1 646 722 49 02

 

Bilaga: Delårsrapport januari–september 2022

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 07:00 CEST.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se