Behandling av personuppgifter

Information till dig som registrerad (mottagare av pressreleaser m.m.)

I samband med att du bekräftar ditt intresse för att via e-post erhålla utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrev av Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, (”Pandox”), överlämnar du information till Pandox som är att betrakta som personuppgifter. Genom att acceptera att Pandox behandlar dina personuppgifter godkänner du att Pandox behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges nedan. Pandox är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan.

1. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN

Pandox behandlar ditt namn och din e-postadress i syfte att erbjuda dig utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrev via e-post.

2. RÄTTSLIG GRUND

Den rättsliga grunden för behandlingen är att du ger Pandox ditt uttryckliga och frivilliga samtycke till behandling av dina personuppgifter för utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrev.

3. ÖVERFÖRING

3.1. Dina personuppgifter kommer att överföras mellan bolag i Pandoxgruppen i syfte att administrera ovan nämnda utskick.

3.2. Dina personuppgifter kan komma att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox’ räkning utför tjänster i samband med utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrevet.

4. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Pandox lagrar endast dina personuppgifter inom EU/EES. Om överföring till tredjeland sker i undantagsfall kommer Pandox att tillse att det finns rättsliga grunder för en sådan överföring samt förse dig med erforderlig information.

5. VARAKTIGHET

Dina personuppgifter sparas till den tidpunkt då du antingen avregistrerar sig från nyhetsbrevet eller på annat sätt återkallar sitt samtycke.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1. Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information från Pandox om behandlingen av dina personuppgifter. Pandox kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera felaktiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Därutöver har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att begära att de personuppgifter som du tillhandahållit Pandox överlämnas till dig i ett digitalt läsbart format. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, antingen genom avregistrering av nyhetsbrevet eller genom att kontakta Pandox enligt kontaktuppgifterna nedan.

6.2. Om du är missnöjd med hur Pandox behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, u.ä.t. Integritetsskyddmyndigheten, www.datainspektionen.se).

Om du som registrerad har frågor om hur Pandox behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@pandox.se.

Personuppgiftsansvarig är Pandox AB (publ), org. nr. 556030-7885, Vasagatan 11, 101 20 Stockholm, www.pandox.se.