Personuppgifter prenumerant

Behandling av personuppgifter

Information till dig som registrerad (mottagare av pressreleaser m.m.)

I samband med att du bekräftar ditt intresse för att via e-post erhålla utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrev av Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, (”Pandox”) överlämnar du information till Pandox som är att betrakta som personuppgifter. Genom att acceptera att Pandox behandlar dina personuppgifter godkänner du att Pandox behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges nedan. Pandox är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan.

1. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN

Pandox behandlar ditt namn och din e-postadress i syfte att du ska erhålla utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrev via e-post.

2. RÄTTSLIG GRUND

Den rättsliga grunden för behandlingen är att du ger Pandox ditt uttryckliga och frivilliga samtycke till behandling av dina personuppgifter för utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrev.

3. KATEGORIER AV MOTTAGARE

3.1 Dina personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag i Pandoxgruppen i syfte att administrera ovan nämnda utskick.

3.2 Dina personuppgifter kan även komma att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox’ räkning utför tjänster i samband med utskick av pressreleaser, finansiella rapporter och nyhetsbrevet.

4. ÖVERFÖRING

4.1 Pandox kan komma föra över personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners i ett tredjeland utanför EU/EES. Vid en överföring till tredjeland kommer Pandox att tillse att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits samt att förse berörd registrerad med erforderlig information. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis vara att:

i) tillse att parterna (exempelvis data exportören och data importören) ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler; eller

ii) om överföring sker inom en koncern kontrollera om koncernen har tagit fram bindande företagsbestämmelser (s.k. Binding Corporate Rules) godkända av en relevant tillsynsmyndighet.

4.2 Pandox tillser att all överföring till tredje part och tredjeland sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

5. VARAKTIGHET

Dina personuppgifter sparas till den tidpunkt då du antingen avregistrerar sig från nyhetsbrevet eller på annat sätt återkallar sitt samtycke.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1. Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information från Pandox om behandlingen av dina personuppgifter. Pandox kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera felaktiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Därutöver har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att begära att de personuppgifter som du tillhandahållit Pandox överlämnas till dig i ett digitalt läsbart format. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, antingen genom avregistrering av nyhetsbrevet eller genom att kontakta Pandox enligt kontaktuppgifterna nedan.

6.2. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se).

Se vidare om den personuppgiftsbehandling som Pandox utför på https://www.pandox.se/sv/Integritetspolicy/.

Om du som registrerad har frågor om hur Pandox behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@pandox.se.

Personuppgiftsansvarig är Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, Vasagatan 11, Box 15, 101 20 Stockholm, www.pandox.se.