Pandox AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2001

22 aug, 2001, 11:06
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för första halvåret 2001 uppgick till 284,3 Mkr (216,3). Driftsöverskottet ökade med 62,3 Mkr till 237,0 Mkr (174,7). Ökningen är en effekt av tillskottet från Hotellusförvärvet, en god hotellmarknad samt en hög förädlingstakt i den befintliga portföljen. För jämförbara enheter uppgick förädlingstakten till 5 procent.

Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,7 (9,4) procent.

Finansnettot uppgick till -89,7 Mkr (-62,6).

Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 24 Mkr och uppgick till 89,9 Mkr (65,9). Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR:9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta.

Under rapportperioden har hotellfastigheterna Mr Chip Stockholm-Kista och Högvakten i Helsingborg förvärvats för sammanlagt 142 Mkr till en direktavkastning på 9 %. Hotellfastigheterna Sten Stensson Sten i Eslöv och Scandic Karlshamn har sålts med en reavinst på totalt 8,6 Mkr.

-"Pandox resultat och kassaflöde fortsätter att förbättras. Hotellmarknaden i Pandox utvalda marknadssegment har haft fortsatt god tillväxt i RevPar under första halvåret." säger Anders Nissen VD för Pandox AB.

Prognos

Pandox bedömning är att den fokuserade strategin och den höga kvaliteten på portföljen skapar fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget. En förväntad nedgång i efterfrågan, som en följd av den vikande konjunkturen, kommer att fördela sig ojämnt mellan ort, hotellägen och standard samt varunamnstillhörighet. Pandox utvalda marknadssegment förväntas dock ha en fortsatt god efterfrågan. Pandox resultat efter de första sex månaderna ligger väl i linje med tidigare lämnad helårsprognos vilket innebär att prognosen om ett resultat, efter skatt och exklusive engångsintäkter, om 180 Mkr står fast. Den skatt som beräknas belasta resultatet består huvudsakligen av uppskjuten skatt då företaget har väsentliga underskottsavdrag.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.