Pandox Delårsrapport januari - mars 2000

2 maj, 2000, 16:14
Regulatoriskt pressmeddelande
Intäkter och driftsöverskott – hotellfastighetsverksamhet

Förvaltningsintäkterna för första kvartalet 2000 uppgick till 74,5 (64,2) Mkr. Fastighetskostnaderna exklusive avskrivning uppgick till 15,3 (13,2) Mkr. Driftsöverskottet ökade med 8,2 Mkr till 59,2 (51,0) Mkr. Ökningen är en
effekt av ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal samt omförhandlade hyresavtal och tillskott från hotellfastigheter förvärvade under 1999. Justerad direktavkastning uppgick för perioden till 9,9 (9,4) procent. Justerad direktavkastning inklusive fastighetsrelaterade administrativa kostnader uppgick till 9,5 (9,1) procent.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 5,6 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 23,4 (17,8) Mkr. Motsvarande period föregående år uppgick resultat efter skatt inklusive engångsintäkter, avseende försäljning av fastighet på 4,1 Mkr, till 21,9 Mkr. Resultatförbättringen förklaras i
huvudsak av ett förbättrat driftsöverskott från hotellfastighetsverksamheten.

Finansiering och kassaflöde

Finansnettot för perioden uppgick till -20,5 (-19,0) Mkr. Koncernens räntebärande skulder uppgick den 31 mars 2000 till 1 457,8 (1 340,3) Mkr. Låneportföljen har en spridd förfallostruktur med en genomsnittlig
räntebindningstid på 2,8 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 5,78 procent. Fastigheternas belåningsgrad var 61 procent. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit på 50 (25) Mkr uppgick
till 77,5 (101,3) Mkr. Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och investeringar för perioden uppgick till 33,6 (27,5) Mkr.

Investeringar

Pandox koncernens investeringar, exklusive fastighetsförvärv, uppgick under perioden till 10,8 Mkr vilket i huvudsak avsåg hotell-produktförbättringar i ett antal hotellfastigheter.

Hotellmarknaden

Det nya årtusendet har börjat bra för Pandox. Intäkterna det första kvartalet ökade med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Tillväxten har åstadkommits av en god hotellmarknad – som kommer Pandox till del via omsättningsbaserade avtal – lönsamma förvärv och förädling av portföljen.

Efterfrågan av hotellrum har fortsatt att öka. Intäkten per tillgängligt rum (REVPAR) har i Sverige på rullande tolv
månaders basis ökat med drygt 8 procent. Förädlingen av portföljen, främst ökade intäkter från kassafl ödeshöjande investeringar och omförhandlade hyresavtal slår igenom. För närvarande bidrar förädlingen av portföljen med 44 procent av den totala intäktsökningen.

Förvärv av Hotellus

Pandox strategi utvärderades under föregående år. På basis av detta arbete fattade styrelsen beslut att utveckla strategin, innefattande bland annat en utökning av den geografi ska strategin till att omfatta norra
Europa. Motivet var att ett utökat geografiskt område ger bättre förutsättningar för fortsatt marknadstillväxt och ökad riskspridning. Vidare kan hotellkonjunkturcykeln bättre utnyttjas för lönsamma förvärv.

Under februari träffades överenskom-melse med samtliga ägare i Hotellus International AB om att förvärva bolaget. Förvärvet omfattar 16 hotellfastigheter, varav 8 är belägna utanför Sverige. Proforma
1999 ökar Pandox resultat och kassa flöde per aktie med 12 respektive 7 öre jämfört med utfall 1999. Förvärvet har genomförts i början på april och konsolidering kommer att ske fr o m andra kvarta-let
2000.

Pandox tillförs genom förvärvet av Hotellus en portfölj av välkända hotellfastigheter belägna centralt i större hotellmarknader.

Förvärvet skapar ett stort renodlat hotellfastighetsbolag med välkända varunamn och verksamhet i norra Europa. Pandox fastighetsbestånd per 1 april inklusive Hotellus omfattar totalt 47 hotellfastig heter med sammanlagt 8 494 hotellrum och en total yta om 516 292 kvm. Portföljen är av hög kvalitet. Genom snittsstorleken per hotell är 180 rum, vilket är mer än 3 gånger så stort som genomsnittshotellet i Sverige.
Hotellverksamheten i fastigheterna drivs till 98 procent under välkända varunamn och cirka 95 procent är belägna i starka naturliga hotellägen.

Genom förvärvet skapas en stark bas för den utvecklade strategin. Intäktsstrukturen blir stark, cirka 55 procent av intäkterna kommer från internationella hotellmarknader som Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, London och Bryssel.

Pandox marknadsvärde blir väsentligt större vilket skapar förutsättningar för ökad likvidit et i aktien och ett ökat
intresse från utländska investerare.

Då Hotellus inte konsolideras första kvartalet 2000 bifogas för fullständighet Hotellus delårsrapport för första kvartalet 2000, se sid 6-7.


Integration pågår

Integrationen mellan Pandox och Hotellus hotellfastighetsportföljer och organisationer är i full gång. En ny organisation skapas med fokus på tillväxt- och kassa flödes höjande aktiviteter. Merparten av befattningarna
är tillsatta och kompletterande rekryteringar pågår. Processen med att integrera Hotellus hotellfastighets portfölj i Pandox ledningssystem och arbetsmetodik har hög prioritet. Arbetet med Pandox-modellen
har inletts vilket ökar fokus på de mest betydelsefulla frågorna.

En annan viktig arbetsuppgift är att bygga kunskap om och nätverk i vårt nya geografi ska marknadsområde. Pandox marknadsinformationssystem (P@MIS) byggs för närvarande ut till att omfatta hela norra Europa. En annan arbetsgrupp kartlägger Europas hotellmarknader för att skapa en grund för strategiska beslut rörande prioriterade orter och samar-betspartners.

Vidare kompletteras Pandox hotellfastighetsregister med information kring intressanta hotellfastigheter.

Som ett led i den internationella expansionen har bolaget namnändrats till Pandox AB.


Prognos

Resultatet efter skatt beräknas för år 2000, inklusive Hotellus med nio månader, uppgå till 140 Mkr. Detta motsvarar ett resultat per aktie om kronor 6,24 (5,21) och ett kassafl öde per aktie om kronor 9,15 (7,94)
beräknat på genomsnittligt antal aktier.


Stockholm 2000-04-26
Anders Nissen
Verkställande direktör


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.