Delårsrapport januari - juni 1999

24 aug, 1999, 10:43
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för första halvåret 1999 uppgick till 129,8 Mkr (114,3). Driftsöverskottet ökade med 12,1 Mkr till 102,9 Mkr (90,8). Ökningen är främst beroende på under 1998 och 1999 förvärvade hotellfastigheter samt genomförd bearbetning av dessa hotellfastigheter enligt Pandoxmodellen. Den fortsatt starka hotellkonjunkturen har dessutom resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal.

Justerad direktavkastning för perioden blev 9,4% (9,3).
Finansnettot uppgick till -37,9 Mkr (-34,4).

Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 6,8 Mkr och uppgick till 39,7 Mkr (32,9). I periodens resultat ingår reavinst från försäljning av fastighet med 4,1 Mkr (3,5).
Under perioden har tre fastigheter förvärvats och en sålts. I januari tillträddes hotellfastigheten Provobis Star Hotel Lund, i april hotellfastigheten Scandic Hallandia i Halmstad och under juni träffades avtal om förvärv av hotellfastigheten First Hotel Grand i Borås med tillträde den första juli 1999. Hotellfastigheten Hotell Bohème i Göteborg med 52 rum har avyttrats med en reavinst på 4,1 Mkr.

- Den svenska hotellmarknaden fortsätter att utvecklas positivt. Under de första sex månaderna har tillväxten uppgått till cirka 3 %. Pandox bedömning är att tillväxten i beläggning kombinerat med lågt kapacitetstillskott kommer att leda till att snittpriserna ökar under 1999, säger Anders Nissen VD för Pandox Hotellfastigheter AB.

Prognos 1999
Med nuvarande hotellfastighetsbestånd beräknas resultatet efter skatt för 1999, inklusive reavinst, överstiga 78 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten beräknas överstiga 115 Mkr vilket motsvarar 7,67 kronor per aktie.


Bifogas: Delårsrapport i sin helhet.
Pandox Hotellfastigheter AB
halvårsrapport
januari-juni 1999

*Resultatet efter skatt för perioden januari-juni 1999 uppgick till 39,7 Mkr (32,9), motsvarande en vinst per aktie på 2,65 kronor (2,19).
*Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick per aktie till 3,68 kronor (3,13).
*Driftsöverskottet ökade med 12,1 Mkr till 102,9 Mkr (90,8).


INTÄKTER OCH DRIFTSÖVERSKOTT - FASTIGHETSVERKSAMHET

Förvaltningsintäkterna för första halvåret 1999 uppgick till 129,8 Mkr (114,3). Fastighetskostnaderna exklusive avskrivning uppgick till 26,9 Mkr (23,5).

Driftsöverskottet ökade med 12,1 Mkr till 102,9 Mkr (90,8). Jämfört med motsvarande period 1998 förklaras förändringen främst av tillskottet från under 1998 och 1999 förvärvade fastigheter samt genomförd bearbetning av dessa hotellfastigheter enligt Pandox-modellen. Den fortsatt starka hotellkonjunkturen har dessutom resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatrelaterade hyresavtal. Justerat för sålda och köpta fastigheter uppgick driftsöverskottet till 103,8 Mkr (94,2). Justerad direktavkastning före administrativa kostnader uppgick för perioden till 9,4 procent (9,3). Justerad direktavkastning inklusive fastighetsrelaterade administrativa kostnader uppgick till 9,0 procent (9,0).


INTÄKTER OCH RESULTAT - OPERATÖRSVERKSAMHET

Från den 1 januari 1999 bedriver Pandox ingen egen operatörsverksamhet. Under motsvarande period 1998 drev Pandox operatörsverksamhet i Hotell Park Astoria i Enköping.


RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 6,8 Mkr jämfört med föregående år och resultat för perioden uppgick till 39,7 Mkr (32,9). Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av ett förbättrat driftsöverskott från fastighetsverksamheten, främst beroende på genomförda förvärv. Vidare påverkas resultatet av en realisationsvinst på 4,1 Mkr (3,5).


FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Finansnettot för perioden uppgick till -37,9 Mkr (-34,4). Koncernens räntebärande skulder uppgick den 30 juni 1999 till 1 347,7 Mkr. Låneportföljen har en genomsnittlig räntebindningstid på 2,0 år och genomsnittlig ränta på 5,57 procent. Fastigheternas belåningsgrad var 60,8 procent.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit på 50 Mkr uppgick till 74,3 Mkr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för perioden till 55,2 Mkr (46,9), motsvarande 3,68 kr (3,13) per aktie.


FASTIGHETSBESTÅNDET

Under årets sex första månader har Pandox förvärvat tre hotellfastigheter. I januari tillträdde Pandox hotellfastigheten Provobis Star Hotel i Lund. Förvärvspriset inklusive förvärvskostnader uppgick till 101 Mkr. Ekonomisk avräkning skedde per 1 januari 1999 varför fastigheten ingår i resultatet för hela perioden.

Den 1 april tillträddes hotellfastigheten Scandic Hotel Hallandia i Halmstad vilken förvärvats för 49 Mkr. Under juni tecknades avtal om att förvärva hotellfastigheten First Hotel Grand i Borås. Förvärvspriset för fastigheten uppgår till 70 Mkr. Fastigheten ingår i Pandox resultat och balans från och med den 1 juli 1999.

Under perioden har hotellfastigheten Hotell Bohème i Göteborg med 52 rum avyttrats med en koncernmässig realisationsvinst på 4,1 Mkr.

Pandox fastighetsbestånd per den 30 juni 1999 inklusive First Hotel Grand i Borås omfattar totalt 30 hotellfastigheter med sammanlagt 4 758 hotellrum och en total yta om 281 239 kvm. Fastigheternas bokförda värde inklusive hotellinventarier men exklusive First Hotel Grand i Borås uppgick per den 30 juni 1999 till 2 217,9 Mkr.
Koncernens investeringar exklusive fastighetsförvärv under perioden uppgick till 13,1 Mkr vilket i huvudsak avsåg hotellproduktförbättringar i ett antal fastigheter.


PROGNOS

Med nuvarande hotellfastighetsbestånd beräknas resultatet efter skatt för 1999, inklusive reavinst, överstiga 78 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten beräknas överstiga 115 Mkr vilket motsvarar 7,67 kronor per aktie.

Stockholm 1999-08-24


Anders Nissen
Verkställande direktör

Definitioner:

Fastighetsrelaterade

Totala förvaltningsintäkter Summan av hyresintäkter och övriga fastighetsintäkter.

Driftsöverskott Förvaltningsintäkter minus drifts- underhållskostnader, fastighetsskatt, tomrättsavgäld och övriga fastighetskostnader.

Justerat driftsöverskott Driftsöverskott justerat för under året sålda och köpta fastigheter.

Direktavkastning 1 Justerat driftsöverskott i relation till bokfört värde på fastigheter och hotellinventarier vid periodens slut. Bokfört värde på hotellinventarier ingår i nämnaren beroende på att inventariehyran ingår i täljaren.

Direktavkastning 2 Justerat driftsöverskott inkl. fastighetsrelaterad administration i förhållande till fastigheternas bokförda värde.

Fastighetsrelaterad administration Den del av totala administrationskostnaden som är direkt knuten till fastigheternas förvaltning och utveckling. Övriga administrationskostnader avser central administration och kostnader för upprätthållande av bolagets marknadsnotering.


Finansiella

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader.

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto och betald skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Det genomsnittliga egna kapitalet har justerats för genomförd nyemmision.

Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet Eget kapital vid periodens slut i förhållande till balansomslutningen.

Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport januari-september, 22 oktober 1999
Bokslutskommuniké 1999, 17 februari 2000


Pandox Hotellfastigheter AB (publ), Box 5364, 102 49 Stockholm
Tel 08-506 205 50 Fax: 08-506 205 70 Internet: www.pandox.se e-post: pandox@pandox.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.