Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2023

8 feb, 2024, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Stark avslutning på året och höjd utdelning

 

Pandox har namnändrat sina affärssegment till Hyresavtal (tidigare Fastighetsförvaltning) respektive Egen drift (tidigare Operatörsverksamhet). Namnbytet påverkar inte redovisningsprinciperna.

 

Oktober–december 2023

 • Intäkter Hyresavtal uppgick till 928 (848) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 7 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Hyresavtal uppgick till 769 (698) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 7 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Egen drift uppgick till 220 (184) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 5 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 942 (829) MSEK, en ökning med 14 procent
 • Cash earnings uppgick till 415 (515) MSEK, motsvarande 2,26 (2,80) SEK per aktie
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -339 (-67) MSEK. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -1 236 (-59) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 125 (101) MSEK, motsvarande -6,05 (0,66) SEK per aktie
 • Under kvartalet har Pandox tecknat hyresavtal med Scandic för Hotel Pomander Nürnberg och med Strawberry för Hotel Mayfair Copenhagen. Därutöver har 18 hyresavtal i Tyskland med Leonardo Hotels förlängts med fem år
 • Pandox vetenskapsbaserade klimatmål godkändes av Science Based Targets initiative (SBTi) och befintliga lån om 2 200 MSEK hållbarhetslänkades med två banker

 

Januari–december 2023

 • Intäkter Hyresavtal uppgick till 3 690 (3 307) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Hyresavtal uppgick till 3 157 (2 868) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Egen drift uppgick till 713 (566) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 54 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 3 696 (3 304) MSEK, en ökning med 12 procent
 • Cash earnings uppgick till 1 742 (2 056) MSEK, motsvarande 9,48 (11,18) SEK per aktie
 • I jämförelseperioden ingår statliga stöd i Hyresavtal och Egen drift om 117 MSEK respektive 143 MSEK. Justerat för dessa ökade EBITDA med 21 procent medan cash earnings minskade med 3 procent
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -1 107 (1 180) MSEK, varav -1 306 MSEK orealiserat och 199 MSEK realiserat. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -1 205 (2 318) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -580 (4 204) MSEK, motsvarande -3,18 (22,94) SEK per aktie
 • Belåningsgraden uppgick till 46,6 procent och räntetäckningsgraden, rullande tolv månader, var 2,7 ggr
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (2,50) SEK per aktie, totalt cirka 734 (460) MSEK

 

Kommentar från vd Liia Nõu

”Året avslutades med ett stabilt och positivt fjärde kvartal med god efterfrågan i regionala hotellmarknader i samtliga länder och en stark återhämtning i större städer. Totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 13 procent respektive 12 procent i kvartalet.”

 

”För 2024 förväntar vi oss en viss RevPAR-tillväxt i hotellmarknaden med stöd av bland annat en stark eventkalender i Tyskland, med fotbolls-EM i juni-juli, och stabila marknadsförutsättningar i övriga marknader. Bokningsläget på Pandox marknader är så här långt något högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Lägre inflation och förhoppningsvis även lägre räntor bör ha en positiv effekt på hushållens konsumtionsutrymme, samt även kunna mildra effekterna av en eventuellt försvagad arbetsmarknad och lägre sysselsättning.”

 

”Mot bakgrund av en normaliserad hotellmarknad, Pandox starka kassaflöde och stabila finansiella ställning, föreslår styrelsen en utdelning om 4,00 (2,50) SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 734 (460) MSEK.”

 

Presentation av bokslutskommunikén
Pandox presenterar bokslutskommunikén för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 8 februari 2024 kl. 08:30 CET. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

 

Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk:

https://ir.financialhearings.com/pandox-q4-report-2023  

 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003692
 

Bilaga: Bokslutskommuniké januari–december 2023

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

 

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 07:00 CET.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 800 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Hyresavtal, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Egen drift, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se