Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2023

14 jul, 2023, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

God tillväxt i en stark hotellmarknad

April–juni 2023

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 942 (858) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 806 (761) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 219 (238) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 38 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 977 (970) MSEK, en ökning med 1 procent
 • Cash earnings uppgick till 510 (645) MSEK, motsvarande 2,77 (3,51) SEK per aktie
 • I jämförelsekvartalet ingår statliga stöd i Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet om 68 MSEK respektive 88 MSEK. Justerat för dessa ökade EBITDA och cash earnings med 20 respektive fyra procent
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -466 (395) MSEK. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 332 (632) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 288 (1 372) MSEK, motsvarande 1,56 (7,45) SEK per aktie

 

Januari–juni 2023

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 1 722 (1 492) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 16 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 1 468 (1 304) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 16 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 271 (189) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 190 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 1 652 (1 438) MSEK, en ökning med 15 procent
 • Cash earnings uppgick till 769 (824) MSEK, motsvarande 4,18 (4,48) SEK per aktie
 • I jämförelseperioden ingår statliga stöd i Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet om 68 MSEK respektive 105 MSEK. Justerat för dessa ökade EBITDA och cash earnings med 31 respektive 18 procent
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -678 (674) MSEK, varav -878 MSEK orealiserat och 200 MSEK realiserat. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -12 (1 562) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 85 (2 416) MSEK, motsvarande 0,39 (13,12) SEK per aktie
 • Under det första halvåret har Pandox refinansierat kreditfaciliteter motsvarande cirka 14 146 MSEK
 • Belåningsgraden uppgick till 46,7 procent och räntetäckningsgraden, rullande tolv månader, var 3,2 ggr

 

Kommentar från vd Liia Nõu

Hög efterfrågan i hotellmarknaden
Det andra kvartalet var starkt med hög efterfrågan i hotellmarknaden. Majoriteten av delmarknaderna förbättrades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tyskland såg den starkaste relativa förbättringen, förklarat av en aktiv mässkalender och ett ökat affärsresande. Även Bryssel utvecklades väl med en tydligt ökad mötesefterfrågan och ett fritidsresande på en god nivå. Storbritannien och Norden var som tidigare stabila på en hög nivå med en stark snittprisutveckling. Svaga valutakurser på flera viktiga marknader bidrog till en ökad internationell efterfrågan, framförallt i Storbritannien genom ökat inresande från USA.

Vi har nu gått in i det tredje kvartalet som domineras av fritidsefterfrågan. Det efterföljande fjärde kvartalet är mer balanserat med bidrag från samtliga efterfrågesegment.Högt affärstempo med fokus på värdeskapande

Stark operativ utveckling och fortsatt värdeskapande
Den goda hotellefterfrågan växlade ut i ett högre totalt driftnetto och EBITDA. Justerat för pandemirelaterade statliga stöd om totalt 156 MSEK, för åren 2020-2021, som utbetalades i det andra kvartalet 2022, ökade dessutom cash earnings med cirka fyra procent i kvartalet. Det visar att vår modell med rörliga hyror fungerar och att vi kan skapa värde även i en miljö med högre räntor. Stöden slutreglerades i det tredje kvartalet 2022 och kommer också påverka jämförelsen i det tredje kvartalet 2023.

För jämförbara enheter ökade nettoomsättning och totalt driftnetto med 18 respektive 16 procent i det andra kvartalet. Högre efterfrågan i Tyskland påverkade Fastighetsförvaltning positivt och bidrog tillsammans med en mer aktiv hotellmarknad i Bryssel till både högre resultat och lönsamhet i Operatörsverksamhet.

Justerat för vissa renoveringskostnader var driftnettomarginalen i Fastighetsförvaltning i det andra kvartalet cirka 88 procent. Samtidigt steg driftnettomarginalen i Operatörsverksamhet till cirka 26 procent, vilket är en mer normal nivå givet säsong och aktuell portföljsammansättning.

Affärstempot i hotellfastighetsportföljen var högt. I början av det tredje kvartalet ingick vi ett hyresavtal med Scandic för öppning av ett nytt Scandic Go vid Fridhemsplan i Stockholm under 2024. Hyresavtalet, som är omsättningsbaserat med minimihyra, avser den fastighet vi förvärvade i februari 2023 och är ett bra exempel på vårt värdeskapande genom investering och produktförflyttning. Dessutom är det inspirerande att få bidra till Scandics expansion inom ekonomisegmentet i Stockholm.

Refinansieringar avklarade och stabil finansiell ställning
Vi har under det första halvåret refinansierat motsvarande cirka 14 146 MSEK av vår skuldportfölj. Andelen kreditfaciliteter med en löptid under ett år har minskat till cirka 15 procent. Det visar att vi har ett högt förtroende hos våra relationsbanker och att vår refinansieringsrisk är låg.

 

Våra räntekostnader ökade ytterligare något i det andra kvartalet, framförallt på grund av högre marknadsräntor, vilket till stor del motverkades av räntederivat. Påverkan från högre kreditmarginaler är begränsad och huvudsakligen en fördröjd effekt från de höjningar av kreditmarginalerna som skedde under pandemiåren och som nu slår igenom när vi refinansierar äldre kreditfaciliteter.

 

Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med en belåningsgrad om 46,7 procent vid det andra kvartalets utgång. Ränteteckningsgraden på rullande tolv månader, som den mäts i samtliga kreditavtal, var 3,2 ggr.

Flera faktorer som stödjer hotellmarknaden
Hotellmarknadens goda utveckling speglar en konjunktur med starka ben. Hushållens efterfrågan på upplevelser har varit hög och de har till varje pris prioriterat resor framför annan konsumtion. Vi tror att upplevelserna från pandemin då rörelsefriheten var begränsad kan vara en förklaring till detta, samt att den drivkraften är fortsatt stark. Dessutom är hushållens överskottssparande fortfarande högt på många av våra marknader.

Vi ser ytterligare potential till ett ökat affärsresande till hösten, framförallt i Tyskland där mässkalendrarna nu är välfyllda. Detsamma gäller internationellt resande som fortfarande har en bit kvar till 2019 års nivåer. Den asiatiska återöppningen efter pandemin har gått relativt långsamt och inresandet från bland annat Kina och Japan till Europa är fortfarande på en låg nivå. En förklaring, som även gäller det internationella resandet totalt sett, är att flygkapaciteten fortfarande inte är fullt återställd. En positiv faktor på kort sikt är svaga valutakurser i Storbritannien, Norge och Sverige som bör stimulera till ett ökat internationellt inresande till dessa marknader.

Liia Nõu, vd
 

Presentation av delårsrapporten
Pandox presenterar delårsrapporten för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 14 juli 2023 kl. 08:30 CEST. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

 

För att följa webcasten, gå till https://ir.financialhearings.com/pandox-q2-2023

 

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

SE: +46 8 505 163 86

UK: +44 20 319 84884

US: +1 412 317 6300

Pinkod: 6992204#
 

Bilaga: Delårsrapport januari–juni 2023

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 158 hotell med cirka 35 600 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se