Kommuniké från årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) den 12 april 2022

12 apr, 2022, 11:50
Regulatoriskt pressmeddelande

Pandox har idag den 12 april 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Christian Ringnes, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Jon Rasmus Aurdal, Jeanette Dyhre Kvisvik och Jakob Iqbal omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Patrik Adolfson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 880 000 kronor, fördelat enligt följande: 840 000 kronor till styrelsens ordförande, 640 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 420 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 155 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 77 500 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet, 155 000 kronor till ordföranden i finansutskottet och 77 500 kronor vardera till övriga två ledamöter i finansutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde beslutade styrelsen om omval av Bengt Kjell som styrelsens vice ordförande.

Valberedning inför årsstämman 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Pandox per den 31 juli 2022.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Bemyndigande att återköpa och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som vd Liia Nõu höll vid årsstämman finns även tillgänglig på Pandox webbplats, www.pandox.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2022 klockan 11:50 CEST.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se