Dom har meddelats i tidigare kommunicerad tvist med Skatteverket avseende Pandox internprissättning

28 feb, 2022, 14:00
Förvaltningsrätten i Stockholm har idag meddelat dom och bifallit Pandox AB (publ) talan i bolagets tvist med Skatteverket. Domen innebär att den beskattningshöjning som Skatteverket beslutade om 2019 undanröjs.

Pandox har under prövningen i förvaltningsrätten haft anstånd med betalningen av den tillkommande skatten med anledning av osäkerheten om prövningens rättsliga utfall. Skattetvisten har gällt koncernens internprissättning. Se pressmeddelandet från 19 december 2019.

Förvaltningsrätten delar Pandox uppfattning att koncernen har hanterat sin internprissättning korrekt. Skatteverket meddelade under den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten att de gav Pandox rätt i frågan om skattetillägg om cirka 53 MSEK, varvid skattetillägget avskrevs i sin helhet. Pandox har inte reserverat för några skattekostnader avseende det aktuella målet.

Om Skatteverket skulle överklaga är det Pandox bedömning att kammarrätten kommer att fastställa förvaltningsrättens dom. Även om Skatteverket vid ett eventuellt överklagande skulle vinna framgång i kammarrätten är effekten för bolagets del ändå begränsad då Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med samtliga länder som höjningen är hänförlig till, vilka undanröjer den dubbelbeskattning som Skatteverkets beslut innebär.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022, kl. 14:00 CET.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se