Pandox AB (publ) uppskattar påverkan på grund av COVID-19 och drar tillbaka tidigare lagt utdelningsförslag för 2019

17 mar, 2020, 10:05
Regulatoriskt pressmeddelande
På grund av coronaviruset (COVID-19) och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning, har affärsaktiviteten på Pandox nyckelmarknader minskat kraftigt de senaste två veckorna. Baserat på nuvarande information är Pandox bedömning att EBITDA för det första kvartalet kommer att bli cirka 15-20 procent lägre än motsvarande period föregående år. Baserat på nuvarande information bedömer Pandox att den negativa resultateffekten blir väsentligt större i det andra kvartalet. Pandox vill betona att bedömningarna är behäftade med stor osäkerhet.

Pandox finansiella ställning och likviditet är mycket stark. Per den 16 mars 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till cirka 4 500 MSEK. Pandox finansiella kovenanter är framförallt baserade på belånings- och räntetäckningsgrad på betryggande nivåer och kan läkas. Pandox kan därmed stå emot en betydande nedgång i affärsaktivitet på företagets marknader.

Pandox följer och utvärderar affärsläget löpande och har en nära dialog med affärspartners i affärssegmentet Fastighetsförvaltning avseende resultatutveckling och likviditet för respektive part. Minimihyror med garanti plus fasta hyror uppgår enligt avtal till totalt motsvarande cirka 2 000 MSEK mätt i årstakt. Minimihyror ackumuleras och avräknas normalt per halvår och helår.

Pandox har vidtagit kraftfulla åtgärder i affärssegmentet Operatörsverksamhet i form av nedbemanning och ökad samordning av drift mellan hotellen. Därutöver planeras temporära stängningar av vissa hotell i Belgien och Tyskland. Affärssituationen på varje enskild marknad utvärderas löpande med hänsyn taget till omsorg om Pandox gäster och medarbetare samt de krav som myndigheter ställer.

Planerade investeringar i den befintliga hotellfastighetsportföljen har reducerats. Fokus är att avsluta redan pågående projekt. Totalt uppgår planerade investeringar innevarande år till motsvarande cirka 550 MSEK, varav cirka 50 MSEK utgör underhåll.

Som en konsekvens av den försämrade affärssituationen och den stora osäkerheten om marknadsutvecklingen har Pandox styrelse, för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, beslutat dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget för 2019 till årsstämman om 3,60 SEK per aktie.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020, kl. 10:05 CET.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se