Pandox utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

4 nov, 2019, 17:31
Regulatoriskt pressmeddelande
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox AB (publ) (”Pandox” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier av serie B motsvarande omkring 2 800 MSEK, genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 april 2019. Pandox har erhållit teckningsåtaganden om 2 200 MSEK från ett antal befintliga aktieägare.

Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för att öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv samt ytterligare stärka Bolagets konkurrenskraft på den internationella hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen genomfört och utvärderar för närvarande potentiella förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som en potentiell nyemission skulle medföra skulle stärka Pandox position som en relevant och konkurrenskraftig köpare.

Flera befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i den riktade nyemissionen. Åtagandena uppgår sammanlagt till 2 200 MSEK. AMF Försäkring & Fonder har åtagit sig att teckna aktier för högst 1 200 MSEK, Eiendomsspar AS har åtagit sig att teckna aktier för högst 600 MSEK, och Christian Sundt AB och Helene Sundt AB har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för högst 400 MSEK. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena. Därutöver har flera andra befintliga aktieägare och externa investerare uttryckt intresse för att teckna aktier i den riktade nyemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2019, kl. 17:31 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Pandox har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.