Kommuniké från årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) den 10 april 2019

10 apr, 2019, 12:30
Regulatoriskt pressmeddelande
Vid årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) i Stockholm idag beslutades följande:
Fastställande av räkenskaperna för 2018 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2018 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 4 124 091 444 kronor disponeras så att 4,70 kronor per aktie, sammanlagt cirka 787 249 995 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 3 336 841 449 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 12 april 2019.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Christian Ringnes, Leiv Askvig, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Jon Rasmus Aurdal och Jeanette Dyhre Kvisvik omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Patrik Adolfson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 370 000 kronor, fördelat enligt följande: 800 000 kronor till styrelsens ordförande, 600 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 400 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 130 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen om omval av Bengt Kjell som styrelsens vice ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Pandox ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, samt långsiktiga aktie-, aktiekurs- eller prestationsbaserade incitamentsprogram, utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

Valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Pandox per 31 juli 2019.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ytterligare information från årsstämman


Den presentation som koncernchef Anders Nissen höll vid årsstämman finns även tillgänglig på Pandox webbplats, www.pandox.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 12:30 CEST.


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.