Kallelse till årsstämma i Pandox Aktiebolag (publ)

5 mar, 2018, 16:30
Regulatoriskt pressmeddelande
Aktieägarna i Pandox Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 april 2018 klockan 10.00 på Hilton Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 09.30 och frukost serveras från klockan 09.00.

Anmälan m m
För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels    
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 april 2018,
dels     
senast den 3 april 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Pandox Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm eller via telefon 08-402 91 53. Aktieägare, som är privatperson och önskar delta vid årsstämman, kan även anmäla sig via bolagets webbplats, www.pandox.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträttsregistrering ska vara verkställd den 3 april 2018, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att ladda ner på www.pandox.se.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns det totalt 75 000 000 A-aktier, motsvarande 225 000 000 röster, och 92 499 999 B-aktier, motsvarande 92 499 999 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;

 2. Val av ordförande vid stämman;

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 4. Godkännande av dagordningen;

 5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet;

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 8.  Beslut om: 
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;

 12. Val av styrelseledamöter;

 13. Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter;

 14. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019;

 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier;

 17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter, och val av revisorer och revisorssuppleanter (ärende 2 och 10-13)

Valberedningen bestående av Anders Ryssdal (representerande Eiendomsspar Sverige AB), Christian Ringnes (styrelsens ordförande), Jakob Iqbal (representerande Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt), Lars-Åke Bokenberger (representerande AMF – Försäkring och Fonder) samt Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder), har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Christian Ringnes (ärende 2).

- Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju (åtta) utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag (ärende 10).

- Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande (2017 års arvode inom parentes):

 • Arvode till styrelsens ordförande om 750 000 (600 000) kronor och, i förekommande fall, arvode till styrelsens vice ordförande om 550 000 (ny) kronor, samt arvode till övriga av stämman valda ledamöter om 400 000 (400 000) kronor vardera.

 • Arvode till de två ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott, ordföranden inräknad, 50 000 (50 000) kronor vardera.

 • Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter 70 000 (70 000) kronor vardera.

Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till högst 3 670 000 (3 770 000) kronor. Nivån motiveras med Pandox affärsmässiga komplexitet samt styrelsens höga aktivitetsnivå. Valberedningen har informerats om att styrelsen har för avsikt att tillsätta en vice styrelseordförande och valberedningen har därför föreslagit att ett särskilt arvode utbetalas för sådant styrelsearbete enligt ovan för det fall att en vice styrelseordförande utses. Vidare föreslås att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).

- Till styrelseledamöter föreslås omval av Christian Ringnes, Leiv Askvig, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Helene Sundt och Jeanette Dyhre Kvisvik samt nyval av Jon Rasmus Aurdal för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Olaf Gauslå och Mats Wäppling har avböjt omval. Vidare föreslås att Christian Ringnes väljs till styrelseordförande (ärende 12).

Jon Rasmus Aurdal

Jon Rasmus Aurdal är norsk medborgare och född 1982. Jon Rasmus Aurdal är sedan februari 2018 CFO för Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS samt innehar styrelse- och ledningsuppdrag i flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Han är också styrelseledamot i Lillunn AS. Jon Rasmus Aurdals tidigare erfarenheter innefattar tjänster som Finansdirektör NAF-gårdene (2017), Finanschef Hoegh Eiendom (2014-2017), Manager PWC, Deals (2010-2014) samt koncerntrainee PWC (2008-2010). Jon Rasmus Aurdal har en Master of Science vid Norges Handelshøyskole (2008) och är sedan 2013 statsauktoriserad revisor.

Information om övriga föreslagna ledamöter

Övriga ledamöter som föreslås för omval intill slutet av årsstämman 2019 har presenterats i bolagets årsredovisning samt på bolagets hemsida.

- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget PwC, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. För det fall PwC omväljs har PwC aviserat att Patrik Adolfson kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 13).

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 (ärende 14)
Valberedningen inför årsstämman 2019 föreslås utses enligt följande.

Inför årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av representanter för de per 31 juli 2018 fyra röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2019 ska representanterna för dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Styrelsens förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b)
De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 30 387 975 kronor, bolagets balanserade vinstmedel om 2 662 281 550 kronor och överkursfond om 1 435 507 773 kronor, totalt 4 128 177 298 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 4 128 177 298 kronor disponeras så att 4,40 kronor per aktie, totalt 736 999 996 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 3 391 177 302 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 11 april 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Swedens försorg måndagen den 16 april 2018.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (ärende 9)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av 5 och 6 §§ i bolagsordningen så att de erhåller den lydelse som framgår av nedan. Den föreslagna ändringen av 5 § i bolagsordningen motiveras av att den lag som hänvisas till i den befintliga bestämmelsen ändrat namn. Den föreslagna ändringen av 6 § i bolagsordningen avser företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Den befintliga bestämmelsen reglerar inte företrädesrätt vid sådana emissioner. Ändringen motiveras av att bolaget bedömer det som lämpligt att företrädesrätten är enhetlig vid emissioner av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

5 §: Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

6 §: Bolagets aktier ska kunna ges ut i två serier: aktier av serie A med tre (3) röster per aktie och aktier av serie B med en (1) röst per aktie.

Aktier av serie A kan ges ut till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan ges ut till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att emittera nya aktier av serie A och serie B, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast aktier av serie A eller serie B mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget om emission av teckningsoptioner och konvertibler mot annan betalning än apportegendom, ska aktieägarna ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i tredje och fjärde styckena ovan.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Pandox ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, samt långsiktiga aktiekursbaserade incitamentsprogram (”LTI-program”), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

 • Fast lön ska baseras på individens kompetens, ansvar och prestation och ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen ska ses över årligen.

 • Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska baseras på företagsgemensamma och individuella mål. För den verkställande direktören i Pandox kan den kortsiktiga rörliga ersättningen uppgå till maximalt sex månadslöner och för övriga ledande befattningshavare i Pandox maximalt fyra månadslöner.

 • Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst fem år. LTI-program ska vara baserade på aktier, Pandox aktiekurs eller aktierelaterade instrument och kontantregleras. LTI-program ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till Pandox utveckling.

 • Pensionslösningar för ledande befattningshavare ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd.

 • Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

 • I händelse av uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för ledande befattningshavare maximalt uppgå till 12 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa principer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (ärende 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att säkerställa finansiell kapacitet till aktuella eller möjliga framtida förvärv av fastighetsbolag, fastigheter eller hotellrelaterad verksamhet. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Övrigt
Beslut enligt punkt 9 och 16 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Vasagatan 11, 101 20 Stockholm, på bolagets hemsida www.pandox.se, samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Pandox Aktiebolag (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.