Pandox utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

14 dec, 2017, 17:31
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox AB (publ) (”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om högst 10 000 000 aktier av serie B, genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 29 mars 2017.

Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för att finansiera förvärv samt för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för fortsatt värdeskapande.

Bolagets befintliga aktieägare, Eiendomsspar Sverige AB, Christian Sundt AB, Alecta, AMF, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder, har uttryckt sitt stöd för emissionen och Bolagets långsiktiga utveckling. Eiendomsspar Sverige AB och Christian Sundt AB har dessutom uttryckt intresse för att teckna sig för sammanlagt högst 225 miljoner kronor. AMF har uttryckt intresse för att teckna sig för sammanlagt högst 225 miljoner kronor. Vidare har Alecta, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur uttryckt intresse för att teckna aktier i emissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017, kl. 17:31 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se. 

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Pandox har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.