Kommuniké från årsstämma i Pandox Aktiebolag (publ) den 3 maj 2016

3 maj, 2016, 17:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Vid årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2015 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2015 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 2 455 870 711 kronor disponeras så att 3 kronor 80 öre per aktie, sammanlagt
570 000 000 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 1 885 870 711 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 6 maj 2016.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter.

Christian Ringnes, Leiv Askvig, Ann-Sofi Danielsson, Olaf Gauslå, Bengt Kjell, Helene Sundt och Mats Wäppling omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Per Gustafsson och Willard Möller omvaldes som revisorer, Ulf Sundborg omvaldes som revisorssuppleant och Bengt Ekenberg nyvaldes som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 370 000 kronor, fördelat enligt följande: 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 130 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Pandox ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning samt långsiktiga aktiekursbaserade incitamentsprogram, utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

Valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2017. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Pandox per 31 juli 2016 tillsammans med styrelsens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som VD Anders Nissen höll vid årsstämman finns även tillgänglig på Pandox webbplats, www.pandox.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, styrelsens ordförande, tel. +47 22 33 05 50.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 klockan 17:00 CEST.
    

Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se