Utnyttjande av övertilldelningsoption i relation till börsintroduktionen av Pandox AB (publ)

2 jul, 2015, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN OCH AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OLAGLIG

Med hänvisning till pressmeddelandet från Pandox AB (publ) (”Pandox” eller ”Bolaget”) den 18 juni 2015, meddelar Pandox idag att ABG Sundal Collier, i samband med erbjudandet och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 7 826 086 B-aktier i Pandox för Managers räkning.

I samband med Erbjudandet har Bolagets aktieägare SU-ES AB (”SU-ES”) ställt ut en option till Managers i Erbjudandet att köpa upp till 7 826 086 B-aktier i Bolaget i syfte att täcka övertilldelningar av B-aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). ABG Sundal Collier, verkandes som stabilising manager för Managers räkning i Erbjudandet, har idag utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer SU-ES att inneha sammanlagt 74 628 750 A-aktier och 14 628 750 B-aktier i Pandox, motsvarande 59,505 procent av aktierna och 79,505 procent av rösterna i Bolaget. Blåklockevägen 4 AS (ägt av Anders Nissen) innehar 0,495 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har ABG Sundal Collier, som stabilising manager för Managers räkning, beslutat att avbryta stabiliseringsperioden.

ABG Sundal Collier är Global Coordinator och Joint Bookrunner i Erbjudandet, Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley är Joint Coordinators och Bookrunners, och Carnegie, DNB Markets och SEB är Co-lead Managers (tillsammans benämnda som “Managers”).

För ytterligare information

Anders Nissen, CEO, +46 (0)70 846 02 02
Thomas Backteman, IR, +46 (0)70 831 11 66

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2015, klockan 08:00 CET.

Om Pandox

Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer. Pandox hotellportfölj består av 104 hotell i det övre mellanpris- och högprissegmentet med sammanlagt 21 969 hotellrum i åtta länder. Pandox verksamhet är indelad i två segment: fastighetsförvaltning, som består av 89 hotellfastigheter som genom långtidskontrakt hyrs ut till marknadsledande regionala och internationella hotelloperatörer, och operatörsverksamhet, som består av hotelloperatörsverksamhet som drivs av Pandox på dess 15 ägda hotellfastigheter. Den 31 mars 2015 uppgick marknadsvärdet på Pandox fastigheter till
26 996 MSEK. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm, Sverige och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 18 juni 2015. Läs mer på www.pandox.se.

Viktigt meddelande

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Pandox AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta meddelande och den information som meddelande innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta meddelande utgör inte, och är inte en del av, ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. Värdepapperen i Erbjudandet har inte godkänts av vare sig federal eller delstatlig amerikansk värdepappersmyndighet eller annan amerikansk myndighet.

I Storbritannien distribueras och riktas detta meddelande, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta meddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är reklam och inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta dokument kan innehålla viss framåtriktad information och antaganden. Sådan information är all information som inte avser historiska fakta och händelser och sådan information och antaganden som hänför sig till framtiden som, exempelvis, innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”bör” ”baserat på uppskattningar”, ”är av uppfattningen”, ”planerar”, ”möjlighet” eller liknande uttryck vilka avser att identifiera information som framåtriktad. Detta gäller, i synnerhet, information och uppfattningar i detta meddelande avseende framtida avkastning, planer och förväntningar avseende verksamheten och Bolaget, framtida tillväxt och intjäningsförmåga och generella ekonomiska och regulatoriska frågor samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Den framåtriktade informationen i detta meddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för risker och osäkerhet och andra väsentliga faktorer som kan medföra att det faktiska resultatet, inkluderat Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, avviker i väsentlig omfattning från förväntningar som antas eller beskrivs i sådana antaganden. Otillbörlig tilltro får inte sättas till framåtriktad information i detta meddelande. Mot bakgrund av riskerna, osäkerheterna och antagandena som är förenade med framåtriktad information så är det möjligt att framtida händelser omnämnda i detta meddelande inte kommer inträffa. Faktiska resultat, prestationer och händelser kan skilja sig väsentligt från den förväntade utvecklingen på grund av ett flertal olika faktorer, vilka bl.a. inkluderar makroekonomiska faktorer särskilt avseende de marknader på vilka Bolaget är verksamt, förändrade räntenivåerna, valutakursförändringar, förändrad konkurrenssituation, förändringar avseende lagstiftning och andra regelverk samt förekomsten av olyckor eller skadestånd hänförliga till miljöskador. Bolaget tar inte på sig något ansvar för att uppdatera framåtriktad information eller att uppdatera framåtriktad information i syfte att återspegla faktiska händelser eller utvecklingar.

Dokument