Pandox AB (publ) valberedning inför årsstämman 2016

8 okt, 2015, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox årsstämma i maj 2015 antog principer för hur valberedningen skall utses inför årsstämma för räkenskapsåret 2016.

Inför årsstämma för räkenskapsåret 2016 skall valberedningen bestå av representanter för de per 30 september 2015 fyra röstmässigt största aktieägarna, enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall också sammankalla det första mötet i valberedningen. Ledamoten som representerar den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Anders Ryssdal, SU-ES AB (Valberedningens ordförande)

- Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox

- Lars-Åke Bokenberger, AMF – Försäkring och Fonder

- Marianne Flink, Swedbank Robur fonder

- Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@pandox.se eller brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2016 och på Pandox hemsida. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 3 maj 2016.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2015 klockan 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Dokument