Kommuniké från extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ) den 23 november 2015

23 nov, 2015, 16:45
Regulatoriskt pressmeddelande

Vid den extra bolagsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Styrelseval, styrelsearvode och styrelseutskott

Den extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sju utan suppleanter. Ann-Sofie Danielsson valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, och ersatte därmed Christian Sundt som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Den extra bolagsstämman beslutade vidare att arvodet till de av stämman valda styrelseledamöterna ska kvarstå i enlighet med årstämmans beslut den 5 maj 2015, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 400 000 kronor.

Vidare ska ersättning för arbete i ersättningsutskottet utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet.

Den extra bolagsstämman beslutade även att arvode ska utgå med 50 000 kronor till envar av de sju styrelseledamöterna för deras arbete med att fullgöra ett revisionsutskotts uppgifter eller, för det fall styrelsen beslutar att tillsätta ett revisionsutskott, att ersättning ska utgå med ett årligt belopp om totalt högst 350 000 kronor till revisionsutskottet, att fördelas till revisionsutskottets medlemmar enligt styrelsens beslut.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Christian Ringnes, styrelsens ordförande, tel. +47 22 33 05 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 klockan 16:45 CET.


      

Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se