Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS omorganiserar deras aktieinnehav i Pandox AB (publ)

11 dec, 2015, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox har idag informerats av dess tre största aktieägare (Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS) att de har påbörjat en intern omorganisation av deras gemensamma aktieinnehav i Pandox.

I prospektet, som upprättades i samband med noteringen av Pandox B-aktier på Nasdaq Stockholm tidigare i år, offentliggjordes att Pandox tre största aktieägare, Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS (”Aktieägarna”), förvaltar deras respektive innehav genom ett gemensamt holdingbolag, SU-ES AB. Aktieägarna har idag informerat Pandox om att de har påbörjat en intern omorganisation av deras gemensamma aktieinnehav i Pandox.

Aktieägarna har påbörjat en omorganisation genom vilken SU-ES AB kommer att delas och dess aktieinnehav i Pandox delas mellan Aktieägarna. Följaktligen kommer inga aktier att avyttras eller förvärvas av Aktieägarna som ett resultat av transaktionen. Efter omorganisationerna kommer Eiendomsspar AS indirekt att inneha cirka 29,75 procent av aktierna och 39,75 procent av rösterna i Pandox. CGS Holding AS och Helene Sundt AS kommer, var för sig, att indirekt inneha cirka 14,88 procent av aktierna och 19,88 procent av rösterna i Pandox.

Pandox bolagsordning kommer även fortsättningsvis att innehålla omvandlings- och hembudsförbehåll med avseende på bolagets A-aktier.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, styrelsens ordförande, tel. +47 22 33 05 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015 klockan 08:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 103 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se