Bokslutskommuniké

20 feb, 2015, 16:27
  • Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter uppgick till 887,8 Mkr (814,7) motsvarande en tillväxt på 9 procent. Ökningen förklaras i huvudsak av en förbättrad internationell hotellmarknad, att tidigare renoverad hotellkapacitet återförts, ett förbättrat resultat från hotell som drivs i egen regi samt ett lägre finansnetto.
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 1 788,8 Mkr (1 812,5). Justerat för valutakurseffekter och avyttringar en förbättring motsvarande 5,1 procent.
  • Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 598,3 Mkr (1 307,7). Justerat för valutakurseffekter en ökning med 18,2 procent.
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter, uppgick till 573,4 Mkr (479,0).
  • Under resultatperioden avyttrades 15 hotellfastigheter som genererade en reavinst om 935,2 Mkr.
  • Efter avyttringar består Pandox hotellfastighetsportfölj av 105 hotell med drygt 22 000 rum samt en kongressanläggning. Verksamhet bedrivs i nio länder och på 51 orter. Hotellen marknadsförs under en multibrand-portfölj som inkluderar 16 olika nationella och internationella hotellvarumärken.
  • Pandox AB (publ) förvärvade den 1 december 2013 resterande 50 procent av Norganikoncernen. Koncernen kommer fortsättningsvis att redovisas som ett helägt dotterbolag till Pandox AB (publ). I bokslutskommunikén redovisas både en proforma resultaträkning (sid 6) samt en legal resultaträkning. Jämförelser i denna bokslutskommuniké görs mot den jämförbara resultaträkningen.

Den globala återhämtningen väntas fortsätta öka i omfattning de närmaste åren, även om det går långsamt. 2015 har inletts med en något högre osäkerhet och skillnaderna i konjunkturutvecklingen tycks öka mellan olika regioner. Det sjunkande oljepriset väntas bidra positivt för den globala tillväxten, men leder samtidigt till låg global inflation. USA är alltjämt en av motorerna i världsekonomin, medan en fortsatt svag utveckling i Europa och en lägre tillväxt i Kina dämpar återhämtningen. Ett spänt geopolitiskt läge med fortsatta oroligheter i bland annat Ukraina och Mellanöstern gör utsikterna mer osäkra. Trots detta uppvisar flertalet hotellmarknader fortfarande en positiv trend.

USA är dragloket för världskonjunkturen och bedömare räknar med att den amerikanska ekonomin fortsätter att växa med ca 3,5 procent 2015. Utvecklingen drivs av ökad aktivitet inom bland annat hushållskonsumtion, export, investeringar och offentlig konsumtion. Bostadsmarknaden har stabiliserats, arbetslösheten sjunker och bopriserna fortsätter att stiga vilket innebär att allt fler hushåll kommit ur en förlamande skuldfälla. Löneutvecklingen släpar dock fortfarande efter.

Under det tredje och fjärde kvartalet stagnerade BNP för eurozonen och utsikterna för 2015 har hittills under året reviderats från redan tidigare låga nivåer. Euron har försvagats, den höga ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast i många länder och inflationen är fortfarande alltför låg. Den senaste tidens utveckling med bland annat nyval i Grekland, spänt säkerhetsläge med både Ryssland och IS bidrar också till osäkerheten. Bland ljusglimtarna finns signaler om en ökad export och stärkt arbetsmarknad i Tyskland. Utanför eurozonen ligger Storbritannien före i konjunktur-cykeln och utvecklas stabilt med en god sysselsättningstillväxt och ett starkare pund.

Svensk konjunktur fortsätter att presterar bättre än flertalet europeiska länder, men får inte riktigt fart till följd av en svag export på grund av dämpad global efterfrågan. Tillväxten gynnas av att oljepriset är lågt, att kronan har försvagats och att reporäntan är mycket låg. Sedan mitten av februari är nu den svenska styrräntan för första gången i historien negativ, vilket är ett försök att få fart på ekonomin och inflationen. Arbetslösheten har fortsatt nedåt och väntas sjunka ytterligare under året samtidigt som hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar fortsätter att lägga grund för en stabil tillväxt.

Norsk ekonomi överraskade positivt under 2014 och BNP-tillväxten för helåret landade på 2,2 procent, vilket var bättre än väntat. Dock kvarstår flertalet utmaningar och bilden framöver är mer oklar. Den norska oljesektorn utgör ca 20 procent av ekonomin och när nu oljepriset halverats följer konsekvenser. Bland annat är fortsatt minskande investeringar inom bygg- och oljeindustrin att vänta.

Dansk ekonomi har under flera år präglats av nolltillväxt. Under 2014 vände dock ekonomin uppåt något framför allt tack vare en stabilare privatkonsumtion, starkare export, minskade skulder för hushållen och ökade bopriser. Likt Sverige, tvingar en låg inflation ner ränteläget och reporäntan ligger nu under noll. Utsikterna för 2016 är osäkra men bedömare prognosticerar en BNP-tillväxt om nära 2 procent.

Den negativa ekonomiska utvecklingen i Finland biter sig fast och inga tecken på snar återhämtning har noterats. Landet är alltjämt i recession och i behov av global återhämtning för att få fart på exporten. De fortsatta oroligheterna med en upptrappad konfliktsituation Ryssland och Ukraina dämpar ytterligare utsikterna för året.

Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Nissen
CEO, Pandox AB
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se

Liia Nõu
CFO, Pandox AB
+46 (0)70 237 44 04
liia.nou@pandox.se