Pandox bokslutskommuniké 2010

15 feb, 2011, 10:45
  • Pandox kassaflöde ökade med 13 procent till 502,5 (446,4) vilket innebär att bolaget för första gången passerade en halv miljard i tillgängliga kassaflöden. Inkluderas kassaflödet från Norgani, för de två månader Pandox ägt bolaget, blev kassaflödet 518,9 Mkr.  
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 923,3 Mkr (895,2). För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, uppgick ökningen till 5,1 procent.  

  • Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 208,6 Mkr (1 095,0). För jämförbara enheter och justerat för valutakurseffekter blev ökningen 12 procent.  

  • Resultatet före skatt, exklusive reavinster och resultatandel från Norgani, uppgick till 307,8 Mkr (252,5). Inkluderas reavinsten från försäljning av aktier i hotellfastighetsbolaget Host Hotels & Resorts Inc och resultatandelen från Norgani blev resultatet 744,7 Mkr före skatt.  

  • Drivkrafterna bakom resultat- och kassaflödesförbättringarna är en kombination av en förbättrad hotellmarknad, hög kvalitet på hotellfastighetsportföljen, lägre finansieringskostnader, förbättrad produktivitet samt bolagets aktiva ägande.  

  • Den 24 augusti meddelade Pandox att man i nära samarbete med sina ägare förvärvar Norgani Hotels AS. Förvärvspriset uppgick till 9,7 miljarder SEK. Norganis portfölj består av 73 hotellfastigheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark med sammanlagt 12 900 rum. Tillträde skedde den 4 november 2010. Pandox andel av ägandet uppgår till 50 procent och redovisas enligt kapitalandelsmetoden.  

  • Den 6 september förvärvade Pandox Brussels Hilton med 433 rum beläget i centrala Bryssel. Förvärvspriset uppgick till 29 miljoner EUR och omfattar hotellfastigheten samt dess operativa verksamhet. Efter tillträdet har hotellet bytt namn till The Hotel, Brussels.  

  • I september annonserades Pandox förvärv av Park Inn i Solna Centrum i Stockholm norr. Förvärvspriset uppgick till 205 Mkr före justering av uppskjuten skatt. Tillträdet skedde 28 januari 2011.  

Den globala återhämtningen efter finanskrisen fortgår och överraskade positivt under andra halvåret 2010 både i USA och i Europa. Den amerikanska ekonomin har dock fortfarande problem med bland annat hög arbetslöshet, fallande huspriser och budgetunderskott. Likt USA har vissa länder i Europa att brottas med stora underskott i statsfinanserna vilket kan komma att hämma tillväxten i regionen. Dock uppvisar Europa stora variationer i tillväxtförutsättningar där bland annat Tyskland och Sverige andas optimism medan vissa länder i framförallt södra Europa ser en tuffare framtid framför sig. Nuvarande trend är att förbättringstakten generellt sett fortsätter men bilden är fortfarande splittrad och utvecklingen är ojämn.
I denna omvärld presterade Pandox hotellfastighetsportfölj väl. Förvaltningsintäkterna växte med 3,1 procent under rapportperioden och motsvarande med 5,1 procent för jämförbara enheter och valutakurser. Motsvarande siffra för intäkterna från de operativa verksamheterna uppgick till 12 procent vilket delvis beror på att hotell som genomfört stora investeringsprogram åter drivs med full kapacitet.

Ökningstakten var bättre än marknadens genomsnitt vilket innebär att hotellen i Pandox portfölj generellt sett tog marknadsandelar. Resultat och kassaflöden fortsatte att växa. Drivkraften har sin utgångspunkt i en förbättrad hotellmarknad, bolagets strategi, höga kvalitet på portföljen, lägre finansierings kostnader samt bolagets aktiva ägande.

För ytterligare information:

Anders Nissen       
VD
Pandox AB
+46 (0)8 506 205 50
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se

Liia Nõu
Senior Vice President, CFO
Pandox AB
+46 (0)8 506 205 80
+46 (0)70 237 44 04
liia.nou@pandox.se

                  PANDOX - One of the leading hotel property companies

PANDOX AB  |  Orgnr 556030-7885  |  P.O. Box 53694  |  SE-102 49  Stockholm, Sweden  |  Grev Turegatan 44  |  Phone +46 8 506 250 50  |  pandox@pandox.se  |  www.pandox.se