Pandox bokslutskommuniké 2008

11 feb, 2009, 10:55

Delårsrapport januari-december 2008

  • Pandox förvaltningsintäkter för 2008 uppgick till 915,5 Mkr (782,2). För jämförbara enheter ökade förvaltningsintäkterna med 89 Mkr motsvarande en tillväxt om 11 procent.
  • Rörelseintäkterna från verksamheter drivna i egen regi inklusive managementavtal ökade till 1 105,3 Mkr (788,8). Koncernens totala omsättning blev 1 804,1 (1 410,7).
  • Resultatet före skatt och engångsintäkter förbättrades till 280,4 Mkr (259,4).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive engångsposter, ökade till 444,5 Mkr (389,0).
  • Från den 1 januari har hotellfastigheten i Östersund hyrts ut till Choice Hotels under varunamnet Clarion. Operatörsverksamheten har sedan 2004 drivits i egen regi av Pandox under varunamnet Radisson SAS.
  • I maj träffade Pandox avtal med Scandic om den operativa driften i Hotell Skogshöjd i Södertälje. Pandox kvarstår som aktiv fastighetsägare och kommer att genomföra ett investeringsprogram om ca 20 Mkr.
  • I juni förvärvades Hyatt Regency i Montréal med 605 rum till en förvärvskostnad om ca 371 Mkr motsvarande 58,5 MCAD. I samband med förvärvet övertogs ett managementavtal med Hyatt, som kommer driva och utveckla hotellet i nära samarbete med Pandox.

  2008 blev ett nytt framgångsrikt år för Pandox med ökade intäkter, resultat och kassaflöden. Förvaltningsintäkterna förbättrades med 133 miljoner till 915 Mkr och resultatet uppgick till 280,4 Mkr (259,4). Kassaflödet stärktes och uppgick till 444,5 Mkr (389,0) motsvarande en förbättring med 14 procent. För jämförbara enheter uppvisar Pandox hotellfastighetsportfölj en underliggande förädlingstakt om 11 procent.   För ytterligare information:   Anders Nissen, VD Pandox AB, 08 506 205 60, 0708 46 02 02, anders.nissen@pandox.se Liia Nõu, Finansdirektör Pandox AB,08 506 205 80, 070-237 44 04   Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 45 hotell, varav nio operativa verksamheter, med sammanlagt drygt 10 800 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Schweiz, Bahamas och Kanada. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som Scandic, Hilton, InterContinental, Hyatt, Radisson SAS, Crowne Plaza, Clarion, Elite eller genom oberoende distributionskanaler.   Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.