Pandox bokslutskommuniké 2007

12 feb, 2008, 16:52
  • Pandox förvaltningsintäkter uppgick till 782,2 Mkr (634,9). För jämförbara enheter ökade förvaltningsintäkterna med 64,7 Mkr. Koncernens totala omsättning uppgick till 1 410,7 Mkr (967,5).
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 259,4 Mkr (226,1) och kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive engångsposter uppgick till 389,0 Mkr (317,6).
  •  I mars 2007 förvärvade Pandox hotellfastigheterna inklusive operatörs-rörelserna i Quality Hotel Park och Best Western Hotell Skogshöjd, båda belägna i Södertälje. Förvärvskostnaden uppgick till 210 Mkr.
  • I juni förvärvades hotellfastigheterna Crowne Plaza Antwerpen och Holiday Inn Brussels Airport med 262 respektive 310 rum. Förvärvskostnaden uppgick till ca 520 Mkr och inkluderade hotellens operatörsrörelser.
  • Pandox förvärvade i juli hotellfastigheten InterContinental i Montreal med 357 rum till en förvärvskostnad om ca 330 Mkr. Ett managementavtal har träffats med InterContinental Hotel Group om driften av hotellet.
  • I juli träffade Pandox ett omsättningsbaserat hyresavtal med Choice Hotels avseende driften av Hotel 27 i Köpenhamn. Hotellet som förvärvades hösten 2005 har tills 1 juli i år drivits i egen regi samtidigt som en total renovering genomförts vilket har utvecklat hotellet till ett av de ledande lifestyle-hotellen i Köpenhamn.
  • Pandox träffade i september ett omsättningsbaserat hyresavtal med Choice Hotels Scandinavia att överta den operativa driften i Östersund från 1 januari 2008. Hotellet som har 176 rum är beläget i centrala Östersund. Pandox kommer att kvarstå som aktiv ägare av hotellfastigheten.

Efterfrågan i hotellmarknaden har utvecklats positivt under 2007 vilket gett en god intäktsökning i Pandox portfölj. Justerat för förvärvade hotellfastigheter uppvisade Pandox en underliggande förädlingstakt om +10,2 procent. Ett antal större renoveringsprojekt har påverkat intäktskapaciteten negativt i förhållande till föregående år. Trenden var fortsatt positiv även om fjärde kvartalet uppvisade en något avtagande förädlingstakt (+9,1 procent för jämförbara enheter). Resultatet före skatt och engångsposter uppgick till 259,4 Mkr (226,1) och kassaflödet till 389,0 Mkr (317,6).   För ytterligare information:   Anders Nissen, VD Pandox AB, 08 506 205 60, 0708 46 02 02, anders.nissen@pandox.se Liia Nõu, Finansdirektör Pandox AB,08 506 205 80, 070-237 44 04   Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 44 hotell, varav nio operativa verksamheter, med sammanlagt drygt 9 200 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Bahamas, Storbritannien och Schweiz. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som Scandic, Hilton, Radisson SAS, Crowne Plaza, Choice eller genom oberoende distributionskanaler.   Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.