Pandox bokslutskommuniké 2006

19 feb, 2007, 15:54
  • Pandox förvaltningsintäkter uppgick till 634,9 Mkr (574,0). För jämförbara enheter ökade förvaltningsintäkterna med 51,2 Mkr motsvarande 9,7 procent. Koncernens totala omsättning uppgick till 967,5 Mkr (778,6).
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 226,1 Mkr (222,9) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 317,6 Mkr (301,4). I föregående års utfall ingår 12 hotellfastigheter som avyttrades vid halvårsskiftet.
  • I januari 2006 sålde Pandox operatörsrörelsen Mora Hotell vilket genererade ett engångsresultat om 8,0 Mkr.
  • I juni 2006 förvärvade Pandox hotellfastigheten och operatörsrörelsen i Hotel Berlin med 701 rum till ett förvärvspris om ca 100 MEUR.
  • Under juli månad förvärvades fastigheten Scandic Plaza i Borås med 135 hotellrum till ett förvärvspris om 138 Mkr.
  • Fastigheten Radisson SAS i Malmö med 229 rum förvärvades i september till ett förvärvspris om 260 Mkr.

Efterfrågan i hotellmarknaden har fortsatt att utvecklas positivt under 2006 vilket gett en god intäktsökning i Pandox portfölj. Justerat för de 12 hotellfastigheter som såldes sommaren 2005 och de fyra transaktioner som genomförts de senaste tolv månaderna uppvisar Pandox en underliggande förädlingstakt om 9,7 procent. Trenden är fortsatt stark och för fjärde kvartalet var förädlingstakten drygt 12 procent. Resultatet efter finansnetto före engångsintäkter uppgick till 226,1 Mkr (222,9) och kassaflödet uppgick till 317,6 Mkr (301,4). I föregående års utfall ingår sex månaders resultat från de 12 avyttrade hotellfastigheterna.   "Ett nytt framgångsrikt år för Pandox med hög tillväxt i intäkter, resultat, kassaflöde och kvalitet", säger Anders Nissen, verkställande direktör, Pandox AB.   __________   För ytterligare information:   Anders Nissen, VD Pandox AB, 08 506 205 60, 0708 46 02 02, anders.nissen@pandox.se Nils Lindberg, Finansdirektör, Pandox AB, 08 506 205 53, 0708 76 14 40, nils.lindberg@pandox.se   Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.   Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 41 hotell, varav nio operativa verksamheter, med sammanlagt drygt 9 200 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Bahamas, Storbritannien och Schweiz. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som Scandic, Hilton, Radisson SAS, Crowne Plaza, Choice eller genom oberoende distributionskanaler.