Bokslutskommuniké januari - december 2002

13 feb, 2003, 11:33

Förvaltningsintäkterna för 2002 uppgick till 562,2 Mkr (575,1). Intäktsminskningen förklaras av en försämrad hotellmarknad i vilken Pandox hotellfastighetsportfölj dock utvecklats väsentligt bättre än marknaden. För jämförbara enheter var förädlingstakten -2 procent. Driftsöverskottet minskade med 9,4 Mkr till 469,0 Mkr (478,4). Direktavkastning, justerat för köpta och sålda fastigheter, för perioden blev 9,4 % (9,6). Finansnettot uppgick till -171,0 Mkr (-178,1).
Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter och skatteeffekterna av dessa, minskade med 13,7 Mkr till 168,4 Mkr (182,1), motsvarande en vinst per aktie på 6,76 kronor (7,31).  

Styrelsen har vid dagens styrelsemöte beslutat att bolagets utdelningspolicy ändras till att utdelningen skall uppgå till cirka 50 procent av resultatet från den löpande verksamheten efter aktuell skatt. Vidare kommer styrelsen vid framtida utdelningsförslag att beakta Pandox utvecklingsmöjligheter, investeringsbehov och finansiella situation.  

Som ett led i Pandox strategi att koncentrera ägandet till prioriterade segment och orter har hotellfastigheterna First Hotel Jörgen Kock i Malmö och Scandic Säffle avyttrats med en total reavinst på 28,8 Mkr. Per den 31 december 2002 ägde Pandox 44 hotellfastigheter med totalt  8 295 rum och ett bokfört värde inklusive hotellinventarier på 4 961,3 Mkr.  

"2002 blev trots en orolig omvärld ett bra år med fortsatt stabila kassaflöden. Pandox fokuserade strategi, höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen och aktiva ägande har begränsat riskerna", säger Anders Nissen, Verkställande Direktör, Pandox AB.