Pandox: Kallelse till Bolagsstämma

21 feb, 2002, 10:58
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast måndagen den 11 mars 2002, dels ha anmält sig till bolagsstämman senast måndagen den 18 mars 2002 kl. 12.00 på något av följande sätt:
- per post till Pandox Aktiebolag, Box 5364, 102 49 Stockholm
- per telefon 08-506 205 50
- per e-mail till pandox@pandox.se

Vid anmälan uppges namn, person- och telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar samt registreringsbevis för juridisk person skickas till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom för att äga rätt att deltaga i bolags- stämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 11 mars 2002, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2001
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Bestämmande av antalet revisorer.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Den av styrelsen utsedda nomineringskommittén har bestått av styrelsens ordförande Bengt Kjell, Per Josefsson, Brummer & Partners och Björn Lind, SEB-fonder. Nomineringskommitténs förslag framgår av nedanstående punkter. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för nedanstående förslag:
Punkt 10 Fem ledamöter och ingen suppleant.
Punkt 12 Arvode till styrelsen med 750 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
Arvode till revisorerna enligt räkning.
Punkt 13 Omval av ledamöterna: Bo Ennerberg, Torsten Eriksson, Bengt Kjell, Kai Ringenson och
Mats G Ringesten. Mats Mared har avböjt omval.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor per aktie och tisdagen den 26 mars 2002 som avstämningsdag för utdelningen. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas av VPC tisdagen den 2 april 2002.


Stockholm i februari 2001
Pandox Aktiebolag (publ)
Styrelsen