Pandox AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2002

25 apr, 2002, 12:03
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för första kvartalet 2002 minskade med 2,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 133,2 (137,1) Mkr. Avvikelsen förklaras av en svagare hotellmarknad samt att påsken föregående år inföll i april. För jämförbara enheter och justerat för kalendereffekten var minskningen 1,8 procent. Kalendereffekten beräknas påverka rapportperiodens intäkter och resultat med drygt 2 Mkr.

Driftsöverskottet uppgick till 110,2 (113,5) Mkr. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,6 (9,7) procent.

Finansnettot uppgick till -42,5 Mkr (-44,5).
Koncernens resultat före skatt, exklusive engångsintäkter, uppgick till 42,2 (45,7) Mkr vilket är en minskning med 3,5 Mkr.
Kassaflödet försämrades marginellt och uppgick till 58,0 (59,2) Mkr

"Pandox strategi har haft avsedd effekt. Det utvalda marknadssegmentet har begränsat intäktsnedgången. Det aktiva ägandet med strategiska allianser och rörliga hyresavtal har skapat hotellprodukter av hög kvalitet vilket begränsat risken" säger Anders Nissen, VD Pandox AB.

Utsikter
Hotellkonjunkturen i Pandox marknadsområde är fortsatt svår att prognostisera på grund av osäkerheten i omvärlden. Efter den kraftiga nedgången under hösten har hotellmarknaden nu gått in i ett mer normalt lågkonjunkturmönster i vilket det ännu saknas stabila trender.
Pandox fokuserade strategi, utvalda marknadssegment och höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen skapar dock fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget.

Med nuvarande hotellfastighetsportfölj beräknas resultatet före skatt för 2002 uppgå till 200 miljoner kronor.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.