Pandox: Bokslutskommuniké 2000

22 feb, 2001, 12:33

Resultatet efter skatt för 2000 uppgick, exklusive engångsintäkter, till 181,8 Mkr (78,1), motsvarande en vinst per aktie på 8,10 (5,21)kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 228,2 Mkr (119,1), motsvarande 10,18 (7,94)kronor per aktie. Hotellus International AB har förvärvats och konsoliderats från och med andra kvartalet 2000. Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 3,50 kronor per aktie skall lämnas. Verksamhet och strategi Pandox är ett renodlat hotellfastighetsbolag som genom en kombination av aktivt ägande och specialistkompetens skapar ökat kassaflöde och därmed värdetillväxt för ägarna. Pandox huvudstrategi är att äga en typ av fastighet-hotellfastigheter. Fokuseringen stärks genom ett prioriterat marknadssegment som innebär att Pandox skall äga stora hotellfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, svenska regions-och universitetsstäder samt huvudstäder och stora orter i norra Europa. Hotellfastigheterna skall vara centralt belägna i naturliga, starka hotellägen såsom city, flygplatser och mässor. Hotellen skall tillhöra övre mellanpris- och högprissegmentet och rikta sig mot affärsresenärer och turister.

Per den 31 december 2000 äger Pandox 46 hotellfastigheter med cirka 8 458 rum och en total yta om cirka 514 844 kvm. Som ett led i den nya interantionella inriktningen har bolagets firma under året ändrats till Pandox AB. Bolaget är sedan den 23 juni 1997 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Hotellmarknaden 2000

Hotellmarknaden i Sverige har fortsatt att utvecklas positivt under 2000. Antalet sålda rum ökade med 2,6 procent till 15,2 miljoner sålda rum vilket motsvarar en beläggning på 48 procent. Beläggningen på större hotell i Pandox prioriterade orter har haft en tillväxt som överstiger rikets genomsnitt. Beläggningen för dessa uppgick till 63 procent.

Majoriteten av Pandox övriga delmarknader fortsätter att uppvisa tillväxt. På de tyska marknader där Pandox är representerade har ökningen i REVPAR (Revenue Per Available Room)varit cirka 5 procent. Av dessa har Bremen och Lübeck haft en god tillväxt medan Dortmund har haft en vikande efterfrågan.

Bryssel uppvisar en positiv trend vad gäller snittpris och beläggning vilket ger en sammantagen ökning med 10 procent under 2000. Liknande efterfrågemönster återfinns i Antwerpen. London uppvisar en fortsatt stadig efterfrågan och ökade snittpriser.Under innevarande år har REVPAR ökat med 3,5 procent. I Köpenhamn fortsätter efterfrågan att öka, justerat för kapacitetstillskott har REVPAR-ökningen varit cirka 3 procent.

Förvärvet av Hotellus

Pandox strategi utvärderades under hösten 1999. Som ett resultat av detta arbete fattade styrelsen beslut att utveckla strategin, innebärande bland annat en utökning av den geografiska strategin till att omfatta norra
Europa. Motivet var att ett utökat geografiskt område ger bättre förutsättningar för fortsatt marknadstillväxt och ökad riskspridning.

Vidare kan hotellkonjunkturcykeln bättre utnyttjas för lönsamma förvärv. Under februari träffades överenskommelse med samtliga ägare i Hotellus International AB om förvärv av bolaget. Förvärvet omfattade 16 hotellfastigheter, varav åtta är belägna utanför Sverige. Förvärvet genomfördes den 1 april och konsolidering har skett fr o m andra kvartalet 2000. Pandox tillfördes genom förvärvet av Hotellus en portfölj av välkända hotellfastigheter, centralt belägna i större hotellmarknader.

Förvärvet har skapat ett stort renodlat hotellfastighetsbolag med välkända varunamn och verksamhet i norra Europa.Betalning av förvärvet skedde med en kombination av nyemitterade aktier i Pandox samt kontanta medel. Antalet aktier i Pandox ökade med
9 900 000 aktier och kontandelen uppgick till cirka 104 Mkr.


Utsikter för 2001

Signalerna om en avmattning i USA:s ekonomi och dess följdeffekter på Europa och Europas hotellmarknad kan innebära en lägre tillväxt. På Pandox största marknad,Sverige,förväntas de prioriterade orterna ha en fortsatt god utveckling. Sammantaget bedöms Pandox resultat och kassaflöde fortsätta förbättras.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.