Ordinarie bolagsstämma i Pandox Hotellfastigheter AB torsdagen den 30 mars 2000

31 mar, 2000, 09:00
Utdelning
Styrelsens förslag till utdelning om 2,75 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 4 april och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 7 april 2000.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Bengt Kjell, Mats Mared, Kai Ringenson och Mats G Ringesten och nyvaldes Torsten Eriksson. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.

Bolagsordning
Förslag om att ändra bolagets firma till Pandox Aktiebolag godkändes.

Nyemission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till nyemission av 9 900 000 aktier. De nya aktierna får endast tecknas av ägare till aktier i Hotellus International AB med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Pandox av ifrågavarande Hotellus-aktier.


Stockholm den 31 mars 2000.