Bokslutskommuniké januari - december 1999

7 feb, 2000, 09:59

Förvaltningsintäkterna för 1999 uppgick till 272,0 Mkr (234,6). Driftsöverskottet ökade med 31,0 Mkr till 217,8 Mkr (186,8). Ökningen är främst beroende på förvärvade hotellfastigheter samt den starka hotellkonjunkturen som resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal.
Direktavkastning, justerat för köpta och sålda fastigheter, för perioden blev 9,6% (9,3). Finansnettot uppgick till -77,5 Mkr (-71,3).

Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 21,9 Mkr och uppgick till 83,4 Mkr (61,5).
Under året har Pandox förvärvat fyra hotellfastigheter, Provobis Star Lund, Scandic Hallandia i Halmstad, First Grand Hotel Borås och Quality Hotel Nacka. Den sammanlagda förvärvskostnaden uppgick till 331 Mkr. Hotellfastigheten Hotel Bohemé i Göteborg med 52 rum, och hotellinventarier i ett operatörsbolag, har avyttrats med en total reavinst på 5,3 Mkr.

Pandox har träffat överenskommelse med samtliga aktieägare i Hotellus International AB om att förvärva bolaget. För information angående förvärvet, se separat pressmeddelande av idag.

Pandox styrelse har beslutat utveckla bolagets strategi bl a innefattande en utökning av den geografiska strategin till att omfatta norra Europa. För en mer detaljerad redogörelse, se bokslutskommuniké.

"1999 blev ett nytt framgångsrikt år för Pandox. För fjärde året i rad ökade vårt disponibla kassaflöde med mer än 20%. Resultattillväxten har åstadkommits i en god hotellmarknad med lönsamma förvärv och en god förädlingstakt i hotellfastighetsportföljen. Förutsättningarna för en fortsatt resultattillväxt under år 2000 får anses goda", säger Anders Nissen, Verkställande Direktör Pandox Hotellfastigheter AB.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.