Bokslutskommuniké januari - december 1998

15 feb, 1999, 11:42

Förvaltningsintäkterna för 1998 uppgick till 234,6 Mkr (152,2). Driftsöverskottet ökade med 66,1 Mkr till 186,8 Mkr (120,7). Ökningen är främst beroende på förvärvade hotellfastigheter. Den starka hotellkonjunkturen har dessutom resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal.
Justerad direktavkastning för perioden blev 9,3% (9,0).
Finansnettot uppgick till -71,3 Mkr (-50,3).
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 34,3 Mkr och uppgick till 61,5 Mkr (27,2).
Under året har Pandox förvärvat och tillträtt 9 hotellfastigheter. Under mars tillträddes 8 hotellfastigheter förvärvade från Fastighets AB Tornet och i september tillträddes hotellfastigheten Radisson SAS Hotel Luleå. Källhagens Wärdshus och kontorsfastigheten Överkikaren 19 har avyttrats, varefter Pandox enbart äger hotellfastigheter. I november 1998 träffades ett avtal om rätt att förvärva hotellfastigheten Provobis Star Hotel Lund. Pandox har 1999 utnyttjat sin rättighet och tillträdde den 26 januari 1999 fastigheten.


Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet. Se länken nedan.