Bokslutskommuniké 1997

12 feb, 1998, 00:01


* Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor. (10 miljoner aktier)

* Kassaflödet från rörelsen uppgick till 54,0 Mkr, vilket motsvarar 5,40 kr per aktie.

* Under 1997 förvärvade Pandox totalt 7 hotellfastigheter för 667 Mkr och träffade överenskommelse om förvärv av 9 hotellfastigheter för totalt 192 Mkr med till-träde den 2 mars 1998. Förvärven finansieras delvis med en nyemission på 210 Mkr.

* Pandox noterades på Stockholm Fondbörs O-lista den 23 juni 1997.
Pandox har under 1997 fortsatt utvecklingen av hotellfastighetsportföljen. Detta har skett med den speciella metodik som Pandox utvecklat, Pandox-modellen. Under året har både hotellfastighetsportföljer och enstaka hotellfastigheter analyserats och utvärderats, vilket medfört att sju hotellfastigheter förvärvats, avtal om förvärv av ytterligare nio ingåtts och en hotellfastighet avyttrats.
Marknadsnotering av Pandoxaktien skedde den 23 juni 1997 och en nyemisssion med företrädesrätt för Pandox aktieägare genomfördes kring årsskiftet 1997/98.

Fastighetsverksamhet
De totala hyresintäkterna för 1997 uppgick till 140,6 Mkr (123,8). Driftsöverskottet ökade med 15,0 Mkr till 120,7 Mkr (105,7). Justerat för sålda och köpta fastigheter uppgick drifts-över-skottet till 169,1 Mkr (104,6). Justerad direktavkastning för helår 1997 uppgick till 9,0% exklusive administrativa kostnader.
Förvärven från Wasa och Tornet har inte påverkat 1997 års resultaträkning.

Operatörsverksamhet
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 41,5 Mkr (29,0). Resultat efter driftskostnader, avskrivning och intern hyra uppgår till -0,7 Mkr (-0,8). Kostnader för uppstart i Mora Hotell har belastat resultatet vilket gör att det sammantagna resultatet för operatörsverksamheten blivit negativt.
First Hospitality AB övertog den 1 november 1997 operatörsverksamheten i Mora Hotell och den 1 januari 1998 operatörsverksamheten i Malmö Favorit Hotell (numera First Express). Vid årsskiftet drevs endast Hotell Park Astoria i Enköping som egen operatörs-verksamhet.

Resultat
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 27,2 Mkr (-2,2), motsvarande 2,72 kr per aktie1. Resultatförbättringen förklaras främst av förbättrat driftsöverskott och finansnetto. Driftsöverskottet har ökat genom resultattillväxt i befintligt bestånd och genom resultattillskott från tre under året förvärvade fastigheter. Refinansiering av låneportföljen under våren och därefter sjunkande marknadsräntor har resulterat i ett starkt förbättrat finansnetto.

Kassaflöde
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar uppgick 1997 till 54,0 Mkr (22,3), motsvarande 5,40 kr (2,23) per aktie1.

Likviditet och finansiering
Finansnettot för året uppgick till -50,3 Mkr (-69,0). Förändringen är en effekt av sjunkande marknadsräntor och den refinansiering av Pandoxkoncernens lånestock som skedde under våren 1997. Den 2 maj 1997 återbetalades förlagslån om 210 Mkr och ersattes med banklån. Dessutom lades banklån på 386,5 Mkr om till vid tidpunkten marknadsmässig ränta.
Den 30 december 1997 upptogs nya lån på totalt 300 Mkr i samband med tillträdet av de hotellfastigheter som förvärvats från Wasa Livförsäkring Ömsesidigt.
Koncernens räntebärande skulder den 31 december 1997 uppgick till 1 078,3 Mkr. Låneportföljen har en spridd förfallostruktur med en genomsnittlig räntebindning på 2,2 år. Den genomsnittliga låneräntan per 31 december 1997 uppgick till 6,19%. Fastigheternas belåningsgrad var 58%.
Soliditeten uppgick till 30,2% (41,9%). Efter förvärvet från Tornet och genomförd nyemission beräknas soliditeten uppgå till cirka 37%.
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit på 25 Mkr uppgick till 39,4 Mkr.

Marknaden
Hotellmarknaden i Sverige har haft en positiv utveckling och beläggningen har ökat med 0,5 procentenheter till 45%. Hotellmarknaden i Stockholm och Malmö har stabiliserats på beläggningsnivåer kring 67% respektive 54%. I Göteborg har beläggningen ökat från 58% till 60%. Totalt såldes i Sverige 1997 13,8 miljoner rumsnätter(13,5). Av antalet sålda rumsnätter står affärsresande för 52%, konferensgäster för 18%, gruppresenärer för 10% och fritidsresenärer för 20%.
Den förväntade strukturomvandlingen på hotellfastighetsmarknaden har tagit fart under 1997 bl a genom de affärer som Pandox gjort, bildandet av fler hotellfastighetsbolag och hotellkedjornas starka expansion.

1) Beräknat på antalet aktier per den 31 december 1997, 10 miljoner.


Fastighetsbeståndet
Under 1997 har 7 hotellfastigheter förvärvats, varav 4 från Wasa för 525 miljoner. Det totala förvärvsvärdet för de sju fastigheterna uppgår till 667 Mkr. Vidare har fastigheten Hotell Tunneln i Malmö avyttrats för 16,5 Mkr. Försäljningen gav en reavinst på 0,2 Mkr.
Den 30 december 1997 överenskom Pandox med Fastighets AB Tornet om förvärv av 9 hotellfastigheter. Förvärvspriset uppgick till totalt 192 Mkr. Tillträde sker den 2 mars 1998 och ekonomisk avräkning sker per 31 mars 1998.
Pandox fastighetsbestånd per 31 december 1997 exklusive förvärvet från Tornet om-fattade 20 hotellfastigheter med sammanlagt 3 211 hotellrum och en total yta på 198 990 kvm. Fastigheternas bokförda värde inklusive hotellinventarier uppgick till 1 874,3 Mkr. Koncernens investeringar under perioden uppgick till 11,2 Mkr vilket i huvudsak avsåg produktförbättringar i fastigheterna Malmö Favorit Hotell, Mora Hotell och Radisson/SAS Östersund.

Händelser efter rapportperioden
Som ett led i Pandox strategi att fokusera sin verksamhet till större hotellfastigheter träffades avtal den 9 februari 1998 om försäljning av hotell- och restaurangfastigheten Källhagens Wärdshus på Djurgården i Stockholm. Försäljningspriset uppgår till 25,1 Mkr och realisationsvinsten uppgår till 4,9 Mkr. Tillträde sker den 1 april 1998.
Överenskommelse har i februari 1998 träffats med Tornet att hotellfastigheten Norra Vättern i Askersund inte skall ingå i Pandox förvärv av hotellfastigheter från Tornet. Förvärvspriset uppgår därefter till 186,5 Mkr.
Den 5 februari 1998 offentliggjorde Pandox att nyemissionen, med företrädesrätt att teckna för Pandox aktieägare, fulltecknats. Nyemissionen tillförde Pandox 210 Mkr före emissionskostnader. Antal aktier efter nyemissionen uppgår därmed till 15 000 000.

Förslag till utdelning
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman en utdelning om 1,25 kr per aktie. Utdelningen omfattar även nyemitterade aktier.

Utsikter för 1998
1998 års resultat före förändring i fastighetsbeståndet, bedöms ligga i nivå med det proformaresultat på 48 Mkr, som presenterades i samband med förvärven från Tornet.

Tidpunkter för ekonomisk information
Årsredovisning för 1997 mars 1998
Ordinarie bolagstämma 20 april 1998
Delårsrapport 3 månader 20 april 1998
Delårsrapport 6 månader augusti 1998

Stockholm 1998-02-12
Anders Nissen
Verkställande direktörHela bokslutskommunikén inklusive tabeller kan laddas ned från
http://www.huginonline.com/se/PAND/DR/pand97k4.pdf

För ytterligare information:
Anders Nissen, VD , 08-614 17 40
Nils Lindberg, Finansdirektör, 08-614 17 40