Vd-kommentar fjärde kvartalet 2021: Skäl till optimism

Hotellefterfrågan var god under större delen av det fjärde kvartalet med stöd av ett ökat affärsresande, ett stabilt fritidsresande och en generellt sett god snittprisutveckling. Efterfrågan mattades gradvis under kvartalets andra hälft på grund av en ny virusvariant som ledde till ökad smittspridning och nya restriktioner.

14 februari 2022

Liia Nõu, CEO Pandox

God underliggande efterfrågan

Hotellefterfrågan var god under större delen av det fjärde kvartalet med stöd av ett ökat affärsresande, ett stabilt fritidsresande och en generellt sett god snittprisutveckling. Efterfrågan mattades gradvis under kvartalets andra hälft på grund av en ny virusvariant som ledde till ökad smittspridning och nya restriktioner. Inhemska och regionala hotellmarknader utvecklades bäst även i det fjärde kvartalet – återigen med Storbritannien i topp. I de nordiska länderna var beläggningsgraden i regionala marknader periodvis väl i linje med 2019 års nivåer*.

Utvecklingen i det fjärde kvartalet visade tydligt att underliggande efterfrågan är stark och att det finns ett stort uppdämt behov hos både fritids- och affärsresenärer att resa och träffas fysiskt – ett behov som växer för varje ny restriktionsrunda.

Tydlig resultatförbättring

Pandox totala intäkter och driftnetto ökade med 42 respektive 37 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2020. För jämförbara enheter var ökningen 49 respektive 32 procent justerat för valutakurseffekter. Huvuddelen av Pandox intäkter utgjordes av kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från Operatörsverksamhet ökade jämfört med det tredje kvartalet. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 51 (22) respektive 38 (12) procent i det fjärde kvartalet.

Förvärv, positivt kassaflöde och stark finansiell ställning

I slutet av det fjärde kvartalet förvärvade Pandox Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile med 146 rum för cirka 40,5 MGBP. Det är en attraktiv hotellfastighet i ett spännande segment i en dynamisk och växande stad. Hotellet är strategiskt och centralt beläget i en av Storbritanniens mest attraktiva hotellmarknader med en väldiversifierad efterfrågan och mycket goda RevPAR-nivåer. Med förvärvet får Pandox exponering mot ’extended stay’-segmentet som vi på sikt hoppas kunna växa i vår portfölj.

Pandox har visat positiv cash earnings varje kvartal sedan pandemin startade och företagets finansiella ställning är stark. Per 31 december 2021 uppgick belåningsgraden till 49,8 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 3 576 MSEK. Refinansieringar om motsvarande 2 313 MSEK genomfördes i kvartalet. För de krediter som förfaller under 2022 ligger majoriteten i det fjärde kvartalet.

Fasindelad återhämtning med olika utvecklingsnivåer

Som vi tidigare beskrivit förväntar sig Pandox att hotellmarknadens återhämtning – förutsatt minskade restriktioner och hög ekonomisk aktivitet – sker i faser med sex utvecklingsnivåer där olika marknadssegment stegvis bygger upp efterfrågan i hotellmarknaden:

  1. Städer och länder öppnar upp och restriktioner lättar gradvis
  2. Hotell öppnar
  3. Inhemskt fritidsresande med växande högbetalande segment
  4. Inhemskt affärsresande
  5. Möten och internationellt resande
  6. Gruppresor

Respektive steg medverkar till att beläggningen stiger och intäkterna ökar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre snittpriser och ökade intäkter per rum.
Hotellmarknaden har genom pandemin pendlat mellan nivå 1 och 4. Pandox bedömning är att hotellmarknaden för närvarande befinner sig i ett vänteläge mellan nivå 3 och 4. I kölvattnet av minskade restriktioner förväntas hotellmarknaden snabbt återta den mark som förlorades i avslutningen av det fjärde kvartalet med stöd av ett ökat inhemskt affärsresande.

Pandemi i ny fas ger ökad stabilitet i efterfrågan

Utvecklingen i det fjärde kvartalet visar återigen att det finns ett stort uppdämt resebehov som snabbt konverteras till efterfrågan när restriktioner minskar och förutsättningar för resande förbättras. Goda snittpriser signalerar också att betalningsviljan för hotellboende är hög.

Med spridningen av Omikronvirusvarianten har pandemin gått in i en ny fas. I många länder förs diskussioner om att avskaffa restriktioner och hitta nya och mindre samhällspåverkande sätt att leva med viruset. Med undantag för Tyskland och Kanada har myndigheter i samtliga Pandox verksamhetsländer nu meddelat datum, huvudsakligen i februari, för när avveckling av covid-19-restriktioner kommer att ske. Det kommer att leda till högre hotellefterfrågan och sannolikt också en ökad förutsägbarhet och stabilitet i densamma.

Hotellefterfrågan har så här långt i det första kvartalet varit högre än motsvarande period föregående år. Det första kvartalet är det säsongsmässigt svagaste på året.

Nyligen aviserade och genomförda restriktionslättnader har resulterat i fler bokningsförfrågningar från både privatpersoner och företag. Företag har i den senaste restriktionsfasen snarare valt att flytta möten än att helt boka av eftersom behovet av möten hela tiden växer. Pandox bedömning är därför att hotellmarknaden har goda förutsättningar att snabbt återta förlorad mark när restriktionerna återigen minskar.

Med hänsyn taget till pandemins effekter och mottagandet av statliga coronastöd föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Liia Nõu, VD

 

* Benchmarking Alliance baserat på öppna hotell