Från ordföranden: Ett bra år för Pandox

mars 08, 2024

Kära aktieägare,

2023 var ett bra år för Pandox. Efterfrågan i hotellmarknaden var stabil med en stark snittprisutveckling, vilket växlade ut i god tillväxt i både intäkter och driftnetto. Vår modell med rörliga intäkter kompenserade till stor del för både högre räntekostnader och högre direktavkastningskrav. Vi återinförde en utdelning om 2,50 kronor per aktie i april och aktiens totalavkastning uppgick till 29 procent, vilket var högre än relevanta jämförelseindex på Stockholmsbörsen.

Ett aktivt styrelseår
2023 var ett år där vi arbetade med flera strategiska frågor parallellt, varav de viktigaste följer nedan:

Refinansiering, där styrelsen och finansutskottet stöttade företagsledningen i arbetet med att refinansiera totalt motsvarande cirka 15 337 MSEK med relationsbanker i olika länder, vilket ökade den genomsnittliga återbetalningstiden till 2,3 år. Styrelsen har under året också medverkat till att Pandox räntesäkrat en större del av låneportföljen än tidigare.

Hållbarhet, där arbetet gick framåt i hög takt drivet av affärsmässig hänsyn och nya regulatoriska krav. Styrelsen fattade beslut om vetenskapsbaserade mål för Scope 1-3, som i november godkändes av Science Based Targets initiative (SBTi). Redan innan målen godkändes hade vi fattat beslut om ett transformativt investeringsprogram om cirka 29 MEUR, med god avkastning, i affärssegmentet Egen drift. Baserat på programmet bedömer vi att Egen drift kommer att ha goda
förutsättningar att nå SBTi-målet om en utsläppsminskning om 42 procent år 2030, jämfört med basåret 2022. Baserat på SBTi-målen hållbarhetslänkade vi också cirka 2 200 MSEK av våra befintliga banklån med SEB och Swedbank. Vi kommer att öka andelen hållbarhetslänkade
lån de närmaste åren.

Förvärv av tre hotellfastigheter, varav två i Storbritannien och en i Sverige. Förvärven är viktiga eftersom de lägger grunden för framtida tillväxt. Avkastningspotentialen i dessa förvärv är god även i en miljö­ med högre finansieringskostnader än tidigare. Generellt sett är aktivitetsnivån på hotelltransaktionsmarknaden låg och prisbilden stabil, vilket innebär att det är svårt att hitta förvärvsobjekt till låga värderingar.

Avyttringar är en viktig källa till kapital som kan reallokeras till investeringar med högre avkastningspotential. I en transaktionsmarknad som under 2023 gick på sparlåga slutförde vi avyttringen av Intercontinental Montreal till cirka 20 procent över bokfört värde.

Investeringar i befintlig portfölj är en viktig del av Pandox värdeskapande där styrelsen är involverad både vid beslut och uppföljning. Vi har för närvarande en stark pipeline med högavkastande projekt som kommer att bidra positivt till Pandox tillväxt redan 2024 för att nå
full effekt 2026.

Styrelserekrytering, där styrelsen utökades till sju ledamöter genom årsstämmans nyval av Ulrika Danielsson (CFO, Atrium Ljungberg). Ulrika bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet från fastigheter, finansiering och hållbarhet i en noterad miljö­.

Ett nytt normalläge
Hotellmarknaden är nu i stort sett tillbaka på 2019 års nivå och med det lägger vi pandemin till handlingarna. Mycket har förändrats både ekonomiskt och geopolitiskt och jämförelsen med 2019 är inte längre helt relevant. Vi har nått ett nytt normalläge i hotellmarknaden och det är det vi utgår från i vår strategiska planering. Resor, upplevelser och möten är starka drivkrafter för ett öppet, inkluderande och framåtsträvande samhälle och därmed något som Pandox med sina hotellfastigheter bidrar till varje dag.

Pandox står starkt både affärsmässigt och finansiellt och jag är glad att styrelsen kan föreslå en utdelning om 4,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023. Jag vill tacka vår vd Liia Nõu och alla
medarbetare på Pandox för alla värdefulla insatser under året. Jag vill även tacka aktieägarna för förtroendet samt alla andra intressenter för ett gott samarbete.

Oslo i mars 2024Christian Ringnes