Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2022

27 apr, 2022, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Stark avslutning på kvartalet

Januari–mars 2022

  • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 634 (554) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 13 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 543 (462) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 13 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till -49 (-80) MSEK
  • EBITDA uppgick till 467 (350) MSEK, en ökning med 33 procent
  • Cash earnings uppgick till 180 (85) MSEK, motsvarande 0,97 (0,49) SEK per aktie
  • Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 279 MSEK respektive 930 MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 1 044 (36) MSEK, motsvarande 5,67 (0,22) SEK per aktie
  • Den 28 februari biföll Förvaltningsrätten Pandox talan i tidigare kommunicerad tvist med Skatteverket avseende Pandox internprissättning
  • Den 31 mars ingick Pandox avtal om avyttring av Mora Hotell & Spa. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 114 MSEK före uppskjuten skatt och överstiger Pandox interna värdering. Frånträde sker omkring den 2 majKommentar från vd Liia Nõu

Stark återhämtning i takt med lättade restriktioner
Det första kvartalet inleddes svagt på grund av restriktioner och normal säsongsvariation, men avslutades starkt när restriktionerna lättades i många länder och hotellmarknaden vann tillbaka förlorad mark från vinterns omikronrelaterade svacka. I linje med tidigare utvecklades inhemska och regionala hotellmarknader bäst, men skillnaden mot större städer minskade, vilket är ytterligare ett steg mot en normalisering av hotellmarknaden.

Den generella uppfattningen i hotellmarknaden är att vi nu gått in en mer stabil fas, vilket lägger grunden för mer uthållig efterfrågan från både fritidsresenärer och affärsresenärer samt större möten och events.

Det mycket tragiska kriget i Ukraina har påverkat mig och mina kollegor på ett medmänskligt plan. För Pandox har det varit viktigt att bidra på de sätt vi kan. Förutom ett rent ekonomiskt bidrag till UNICEF är jag mest stolt över att vi på flera av våra hotell i Operatörsverksamhet, främst i Tyskland, erbjudit hotellrum för de människor som flytt kriget.

God tillväxt i intäkter och resultat
För jämförbara enheter ökade Pandox totala nettoomsättning och totala driftnetto med 36 procent respektive 24 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Bidragande faktorer var ett gradvist ökat resande hos såväl privatpersoner som företag samt en mycket god snittprisutveckling i flera marknader. Jämförelseperioden 2021 var dock svag. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 40 (16) respektive 31 (11) procent i det första kvartalet. I mars uppgick beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet till cirka 51 (18) respektive 44 (12) procent.

Starkast utveckling i Norge och Storbritannien
I takt med att kvartalet fortlöpte noterades en ökad efterfrågan på samtliga hotellmarknader, om än i skiftande tempo och från olika utgångslägen. Generellt var efterfrågan högst i inhemska och regionala städer med beläggningsgrader som på flera håll, främst i Norden och Storbritannien, låg väl i linje med 2019 års nivåer under senare delen av kvartalet. Den tyska hotellmarknaden visade goda tendenser men hölls tillbaka av restriktioner som lyftes först den 20 mars.

Särskilt positivt är att efterfrågan i många större städer, till exempel London, på allvar börjat återvända och nu befinner sig på de högsta nivåerna sedan pandemins utbrott.

Avyttring i linje med strategi
I slutet av kvartalet ingick vi avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige, till Cibola Holding AB. Avyttringen är i linje med Pandox strategi att löpande optimera portföljen med fokus på hotellfastigheter i strategiska lägen och sker till ett attraktivt pris som överstiger Pandox interna värdering.

Nästa fas i återhämtningen
Vi är i en fas med minskad osäkerhet kring covid-19 och förutsättningarna för fortsatt återhämtning i hotellmarknaden är goda. Betalningsviljan för hotellboende är hög vilket till viss del kompenserar för ett lägre internationellt resande och lägre efterfrågan på stora möten. Utblicken för mässor och möten är positiv och efterfrågan förväntas öka i det andra kvartalet och i synnerhet under det andra halvåret. Ett ökat internationellt flygburet resande förväntas också gynna mer internationella destinationer, framförallt Bryssel, vilket kommer att vara särskilt positivt för affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Vi kan konstatera att hotellefterfrågans priselasticitet hittills varit låg, vilket beror på ett stort uppdämt resebehov efter covid-19. Möjligheterna att hantera högre kostnader genom högre rumspriser, utan att efterfrågan påverkas negativt, bedöms för närvarande vara goda. Högre rumspriser påverkar Pandox rörliga hyresintäkter i affärssegmentet Fastighetsförvaltning positivt. Högre rumspriser gör det också möjligt att kompensera för eventuell kostnadsinflation i affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Vi bedömer att Pandox under 2022 kan uppvisa god organisk tillväxt i både intäkter och resultat.

Liia Nõu, vd
 

 

Presentation av delårsrapporten
Pandox presenterar delårsrapporten för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 27 april kl. 08:30 CEST. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

För att följa webcasten, gå till https://tv.streamfabriken.com/pandox-q1-2022.

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

SE: +46 8 505 583 51
UK: +44 3333 009 035
US: +1 646 722 4957

 

Bilaga: Delårsrapport januari–mars 2022

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se